Czy Powiatowy Urząd Pracy może być inwestorem? Czy jako jednostka powiatu podlega powiatowi i z wnioskiem o pozwolenie na budowę powinien wystąpić powiat?

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna powiatu może być inwestorem i skutecznie wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Uzasadnienie

Powiatowy Urząd Pracy w świetle art. 33b pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym jest jednostką organizacyjną powiatu. Powiatowe Urzędy Pracy, jako jednostki organizacyjne powiatu, wchodzą w skład administracji zespolonej powiatów, są jednostkami sektora finansów publicznych i działają w formie jednostek budżetowych.

O tym, kto może być stroną powstępowania administracyjnego - co do zasady - stanowi art. 29 Kodeksu postępowania administracyjnego , w myśl którego stronami postępowania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Znamiennym jest, iż Prawo budowlane wskazuje, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Unormowanie to stanowi lex specialis w stosunku do przepisu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego , gdzie stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z powyższym bezspornym jest, iż Powiatowemu Urzędowi Pracy, jako jednostce organizacyjnej powiatu (samorządu) przysługuje przymiot strony postępowania administracyjnego.

Z kolei uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót (art. 17 Prawo budowlane ).

Pojęcie inwestora nie zostało zdefiniowane wprost w cytowanej powyżej ustawie, a ustawodawca skoncentrował się na obowiązkach inwestora w procesie budowlanym oraz warunkach formalnych, jakie musi on spełnić, aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

To do Inwestora - odgrywającego kluczową rolę w procesie inwestycyjnym - należy decyzja, co ma być budowane, w jakim miejscu, do czego ma służyć, określa on przeznaczenie obiektu, decyduje, jaki obiekt ma być duży, w jakiej technologii wykonany oraz z jakich środków finansowany itd.

Można więc przyjąć, iż inwestorem z podmiotowego punktu widzenia może być zarówno osoba fizyczna, jak również osoba prawna, a także samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Z powyższego należy więc wywieść tezę, iż inwestorem tak - jak w przedstawionym stanie faktycznym - może być Powiatowy Urząd Pracy. Przy założeniu, że Powiatowy Urząd Pracy legitymuje się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. trwały zarząd) dla nieruchomości, na której ma zamiar zrealizować inwestycję, nie ma prawnych przeszkód, aby występował w procesie inwestycyjnym jako inwestor i złożył wniosek o pozwolenie na budowę.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)