Zatwierdzony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego budżet programu wspierającego zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018 wynosi 26,5 mln zł. Biblioteki mogą ubiegać się o środki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych przez stały dopływ nowości wydawniczych i zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Beneficjenci i termin

O dofinansowanie w ramach programu ministra kultury mogą ubiegać się biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane  do rejestru instytucji kultury) i inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane  do rejestru instytucji kultury).

Wnioski można składać do 25 maja w 2 egzemplarzach w formie papierowej na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa”  na adres: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie: wniosek do Priorytetu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Wkład własny

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 500 zł. Wkład własny beneficjentów, liczony ze środkami pozyskanymi z innych źródeł, jest różnicowany w zależności od zamożności organizatorów bibliotek - gmin, powiatów, województwa, według podziału jst poszczególnych szczebli na trzy grupy „zamożności”. Został on dokonany z uwzględnieniem wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Do ustalenia grup „zamożności” zastosowano procentowe odniesienie wielkości dochodów podatkowych jednostki do średnich dochodów podatkowych obliczonych odpowiednio dla gmin, powiatów i województw. Do wyliczenia dochodów na rok 2018 podstawę wyliczeń stanowią dane ze sprawozdań jst za 2016 r. opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wyodrębniono dla każdej z kategorii samorządów - gmin, powiatów i województw - po trzy grupy „zamożności”: I grupa (do 60 proc. średnich dochodów podatkowych w kraju), II grupa (powyżej 60 proc., ale nie więcej niż 100 proc. średnich dochodów podatkowych w kraju),  III grupa (powyżej 100 proc. średnich dochodów podatkowych w kraju). 

Dokumenty do pobrania i więcej informacji TUTAJ

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 6 października 2015 r. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce przez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.
 

Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018