Qumak podtrzymał, że odstąpienie od umowy ze wskazaniem winy wykonawcy jest całkowicie bezpodstawne i w związku z tym naliczenie kary z tego tytułu jest bezzasadne.

"Zarząd podejmuje niezbędne kroki prawne zmierzające do ustalenia braku obowiązku zapłaty ww. kary umownej. Jednocześnie pracuje nad wystąpieniem z roszczeniami do Zamawiającego o zapłatę pełnego wynagrodzenia pomniejszonego o dotychczas otrzymane płatności, czyli na ok. 65 mln zł" - napisano w komunikacie. 

W lutym zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z Qumakiem na realizację „Regionalnej Platformy Informacyjnej dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnyŚląsk”. Decyzję argumentował tym, że termin realizacji umowy nie został dochowany, a opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów projektu sięgają wielu miesięcy. (PAP)