Za przyjęciem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, głosowało 430 posłów, nie było głosów przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Wnioski do ministra kultury

Ustawa umożliwi udzielanie wsparcia finansowego twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczoną przez niego państwową instytucję kultury, które będzie następowało na podstawie złożonych wniosków, odpowiednio do urzędu obsługującego ministra albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury.

 

Do 40 proc. utraconych dochodów przez instytucję kultury

Nowe przepisy przewidują też wsparcie dla samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność artystyczną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Zgodnie z nim samorządowe artystyczne instytucje kultury będą mogły ubiegać się o wsparcie w wymiarze do 40 proc. utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej za okres od 12 marca do 31 grudnia, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu roku 2019.

Czytaj także: Tarcza dla branży turystycznej uchwalona>>
 

Dla przedsiębiorcy do połowy utraconych przychodów

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze muzyki, teatru lub tańca i organizacje pozarządowe prowadzące taką działalność będą mogły starać się o pomoc w wymiarze do 50 proc. przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za tożsamy okres, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu z ubiegłego roku. Wykonanie przepisu powierza się ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wskazanym państwowym instytucjom kultury podległym ministrowi.