Zastosowanie zasady, zgodnie z którą „pieniądz idzie za uczniem”, oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i samorządy województw.

W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji, projekt rozporządzenia uzależnia tę wysokość od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W projekcie rozporządzenia m.in. proponuje się doprecyzowanie definicji zadań pozaszkolnych przez dodanie „oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych.

Projektodawcy chcą również zmienić definicję etatu nauczyciela poprzez wyłączenie liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych.

Opracowanie: Wojciech Kowalski, RPE WKP
Na podstawie: www.men.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2010 r.