Projekt nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura przewiduje podwyższenie minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych, a także zwiększenie kwoty będącej podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stawek tego dodatku. MSWiA przyznaje, że nawet maksymalne stawki zaszeregowania grupie I­‑X są już niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dlatego w projekcie stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego podwyższono w każdej kategorii zaszeregowania o 1 100 zł, natomiast stawki maksymalne o 1 200 zł. W konsekwencji nowe stawki kształtować się będą:

 • od kwoty 3 440  zł do kwoty 4 500 zł w I kategorii zaszeregowania,
 • od kwoty 4 250 zł do kwoty 7 000 zł  w XXI kategorii zaszeregowania.

Przykładowo:

 • I kategoria zaszeregowania – 3440 – 4500
 • II kategoria zaszeregowania – 3460 – 4600
 • III kategoria zaszeregowania – 3480 – 4700
 • X kategoria zaszeregowania – 3680 – 5400
 • XV kategoria zaszeregowania – 3950- 6100
 • Zobacz całą tabelę proponowanych zmian: TUTAJ

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla kategorii zaszeregowania I­‑XX zostały określone na poziomie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2024 r., ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Ministerstwo nie widzi jednak problemu, stwierdzając, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezesi kolegium ustalali wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na poziomie nie niższym niż obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, między innymi przez uwzględnienie dodatków specjalnych.

W projekcie jednocześnie zwiększono z 800 zł do 960 zł kwoty będącej podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stawek tego dodatku.

Przeczytaj także: Samorządowe kolegia odwoławcze - bez zmian skazane na marginalną rolę

O 10 proc. więcej dla pozaetatowych członków SKO

Ministerstwo podkreśla, że nowelizacja rozporządzenia ma również uelastycznić kształtowanie wynagrodzeń pozaetatowych członków SKO, umożliwiając dostosowanie poziomu tych wynagrodzeń do oczekiwanego zaangażowania członków pozaetatowych w działalność orzeczniczą kolegiów.

Ponadto projekt zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia pozaetatowego członka SKO z 60 do 70 proc. wynagrodzenia etatowego członka kolegium, z jednoczesnym doprecyzowaniem, że podstawą jej ustalenia jest wynagrodzenie zasadnicze członka etatowego. Resort uważa, że taka 10 proc. podwyżka zwiększy aktywność orzeczniczą członków pozaetatowych i poprawi efektywności działania organu.

Ministerstwo samo przyznaje, że wejście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie wymusza zwiększenia wydatków z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych ani nie będzie stanowiła podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki budżetu państwa na ten cel. Nie wywoła w szczególności konieczności przeszeregowania pracowników biur SKO ani podwyższenia ich wynagrodzenia zasadniczego. Zmiany w tym zakresie będą dokonywane przez prezesów kolegiów w ramach limitów środków na wynagrodzenia, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 r.

 

Projekt pomija członków etatowych  

Projekt krytycznie ocenia Tomasz Podlejski, radca prawny, prezes SKO w Warszawie i jednocześnie przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Uważa, że zaproponowane zmiany są głęboko niesatysfakcjonujące dla wszystkich pracowników SKO.

- To są pozorowanie działania. Ten projekt nie wprowadza żadnej podwyżki, ale dostosowuje tabele kwalifikacyjne do rzeczywistości prawnej wynikającej z podwyżki płacy minimalnej. Legislator powołuje się jeszcze, że projektowane zmiany są zbieżne z postulatami Krajowej Reprezentacji SKO, choć realizują jedynie 10 procent naszych postulatów i nie odnoszą się do istoty naszego wystąpienia – komentuje Tomasz Podlejski.

Zwraca uwagę, że propozycje niewiele wnoszą też do wynagrodzeń członków pozaetatowych, którzy, aby więcej zarobić, będą musieli orzekać w większej liczbie spraw. A przede wszystkim projekt pomija kwestię podwyżki wynagrodzenia 570 członków etatowych SKO.

- Ten projekt w ogóle nie odnosi się do mnożników, które były istotą naszych wystąpień. Chodziło nam o zmianę mnożnika dla członka etatowego z obecnego poziomu 3,32 do 4,2 – mówi Tomasz Podlejski.

Propozycje Krajowej Reprezentacji SKO

Przypomina dodatkowo, że o zmianę mnożnika kwoty bazowej Krajowa Reprezentacja SKO występuje do premiera systematycznie w kolejnych uchwałach od czerwca 2022 r, a o podwyżki dla pracowników biur upomina się od czerwca 2021 r.  W ostatniej uchwale z 4 grudnia 2023 r.  członkowie KR SKO podkreślali, że dostrzegają ogromne zagrożenie spowodowane zbliżaniem się poziomu wynagrodzeń członków orzekających oraz pracowników biur do wysokości płacy minimalnej, rokrocznie podnoszonej. Wskazywali przy tym, że od 20 lat wynagrodzenie członka etatowego wzrosło minimalnie. I przytaczają dane:

 • w 2002 r. mnożnik kwoty bazowej wynosił 3.0,
 • w 2006 r. – 3.15,
 • w 2016 r. po 10 latach zastoju wzrósł do 3.2 czyli raptem o 0,17 proc.

Krajowa Reprezentacja SKO, wnosząc o pilne podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia, proponowała jednocześnie:

 • 30 proc. korektę mnożników służących do naliczenia wynagrodzenia;
 • wzrost o 30 proc. budżetu na wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzenia;
 • korektę stawek dodatku funkcyjnego poprzez wzrost kwoty będącej podstawą procentowej stawki dodatku funkcyjnego z 800 do 1100 zł
 • zwiększenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków kolegium do wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.

 

Trzy grupy zawodowe w SKO

Kwestia wynagrodzeń w ramach kolegiów jest złożona z uwagi na ujęcie regulacji płacowych w odrębnych aktach normatywnych. W kolegiach występują 3 grupy zawodowe:

 • członkowie etatowi (570 osób) objęci są ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i tzw. mnożnikowym systemem wynagrodzeń,
 • członkowie pozaetatowi (566 osób) otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży,
 • pracownicy biur (415 osób) nie są objęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia, wynagradzaniu są na podstawie tabelki.