Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. To konsekwencja uchwalonej 24 marca nowelizacji Karty Nauczyciela.

Czytaj Ustawa uchwalona - podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Rozporządzenie przewiduje podwyższenie od 1 maja 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i jednocześnie podwyższenie dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego. W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4 proc. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r.

 

Zapisana subwencja nie pokryje kosztów podwyżki

Związek Powiatów Polskich odnosząc się do projektu rozporządzenia wskazuje, że nie zgadza się ze stwierdzeniem zawartym w ocenie skutków regulacji, że projekt nie spowoduje skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Związek wskazuje, że choć nie neguje samego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli to sprzeciwiamy się wprowadzaniu przedmiotowych podwyżek w sytuacji, kiedy środki subwencji oświatowej na rok 2022 nie przewidują pełnego pokrycia wydatków na ten cel. Planowana w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela uchwalonej 24 marca 2022 r. kwota 1 671 100 tys. zł została zaplanowana z tytułu wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc., przy czym kwota ta stanowi jedynie 3,1 proc. wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.

ZPP wnosi więc o podanie rzeczywistych skutków finansowych planowanych podwyżek ze wskazaniem jaka ich część będzie musiała zostać pokryta z innych dochodów jednostek samorządu terytorialnego niż część oświatowa subwencji ogólnej. Wskazuje, że obowiązkiem projektodawców jest przedstawienie w jakich dochodach JST skutek podwyżek został uwzględniony. Jest to istotne biorąc pod uwagę także zmiany dotyczące PIT i CIT z lat ubiegłych oraz planowane modyfikacje sposobu ich naliczania, które mają wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.


 

Związek domaga się podania źródła finansowania dodatkowych zmian

Związek wnioskuje o podanie źródła finansowania dodatkowych zmian proponowanych projektem tj. zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej grupie zaszeregowania w związku z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. oraz połączeniem trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego z poziomem drugim.

Zdaniem Związku Powiatów Polskich projektodawcy zapominają także, że do średniego wynagrodzenia nauczycieli nie jest wliczany dodatek wiejski, którego wysokość jest uzależniona od wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost tego ostatniego spowoduje zwiększenie dodatku. Natomiast w OSR nie odniesiono się do tego zagadnienia, a będzie to dodatkowy skutek finansowy dla jednostek samorządu terytorialnego. Stąd związek wnosi o jego oszacowanie.