Nauczyciel przedszkola zwrócił się z prośbą o wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w związku z posiadaniem przez niego aktu mianowania. Nauczyciel zatrudniony był w okresach od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 1991 r. (pełen wymiar czasu pracy), od 1 września 1991 r. do 31 grudnia 1997 r. (pełen wymiar czasu pracy) oraz od 1 września 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. (połowa wymiaru) w przedszkolach publicznych.


Czy wobec tego organ prowadzący przedszkole w których nauczyciel pracował ma podstawę prawną aby wydać mu akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

Odpowiedź

Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w szkole lub przedszkolu w dniu 6 kwietnia 2000 r., tj. w dniu, w którym weszły w życie przepisy nowelizujące Kartę Nauczyciela i wprowadzające system awansu zawodowego nauczycieli, uzyskali z mocy prawa określony stopień awansu zawodowego. Jeśli nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela kontraktowego, jeśli na podstawie mianowania stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem 6 kwietnia 2000 r. i podejmujący ponownie zatrudnienie w szkole uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego z dniem ponownego zatrudnienia w szkole, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat. Nauczyciel, który powinien uzyskać stopień nauczyciela mianowanego w dniu ponownego zatrudnienia w szkole, ale stopnia takiego nie uzyskał, może wystąpić do organu prowadzącego szkołę, w której jest obecnie zatrudniony o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nadania stopnia awansu.

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.) - dalej u.z.k.n., tj. z dniem 6 kwietnia 2000 r., nauczyciele pozostający w zatrudnieniu uzyskali z mocy prawa określony stopień awansu zawodowego zgodnie z przepisami określonymi w art. 7 ust. 1, 3, 6 i 7 u.z.k.n., w art. 10 ust. 3 pkt 2 i 3 u.z.k.n. oraz w art. 10 ust. 4 i 5 u.z.k.n. Uzyskany z mocy prawa stopień awansu zawodowego uzależniony został od:
- formy zatrudnienia (umowa o pracę lub mianowanie),
- zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami,
- wymiaru zatrudnienia.

Stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa uzyskali w szczególności nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy byli zatrudnieni zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 10 ust. 3 pkt 2 u.z.k.n.).

W myśl przepisu art. 10 ust. 3 pkt 1 u.z.k.n., nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 6 kwietnia 2000 r. i podejmujący ponownie zatrudnienie w szkole uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego z dniem ponownego zatrudnienia w szkole, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat.

W myśl art. 9b ust. 4 pkt 2 KN organem właściwym do nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest organ prowadzący szkołę. Jeżeli nauczycielka spełniała warunki, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 u.z.kn. (przed dniem 6 kwietnia 2000 r. była zatrudniona na podstawie mianowania i przerwa w zatrudnieniu nie przekraczała 5 lat), to może wystąpić do organu prowadzącego szkołę, w której jest obecnie zatrudniona o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nadania z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego.