Zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w Monitorze Polskim (poz. 587) stawki podatku od nieruchomości w 2013 r. od gruntów wyniosą maksymalnie:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni.
Natomiast od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


Podwyższono również maksymalne stawki podatku od środków transportowych. W 2013 r. wyniosą one:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 810,87 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.352,74 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.623,28 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 3.097,68 zł
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 1.893,80 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 2.394,29 zł,
b) powyżej 36 ton - 3.097,68 zł
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 1.623,28 zł,;
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie - 1.893,80 zł,,
b) powyżej 36 ton - 2.394,29 zł
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.893,80 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.394,29 zł.

Możliwe będzie również pobieranie wyższych, niż do tej pory opłat lokalnych. Ich maksymalne stawki w 2013 r. wyniosą:
a) opłaty targowej – maksymalnie 757,79 zł dziennie,
b) opłaty miejscowej – maksymalnie 2,17 zł dziennie,
c) opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – maksymalnie 3,08 zł,
d) opłaty uzdrowiskowej – maksymalnie 4,26 zł dziennie,
e) opłaty od posiadania psów – maksymalnie 119,93 rocznie od jednego psa.

Nowe maksymalne stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.