Pytanie:
Pracownikowi samorządowemu zostały powierzone obowiązki dyrektora na okres trzech miesięcy zgodnie z art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych.

Czy w związku z powyższym należy przyznać mu dodatek funkcyjny czy tylko dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań?

Odpowiedź:
Osobie, której powierzono obowiązki dyrektora, należy wypłacić dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny bowiem to składnik wynagrodzenia, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej, i przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze także w formie p.o. Dodatek ten ma na celu rekompensować trudności realizowanych przez kierownika zadań oraz jego większą odpowiedzialność. Natomiast to, czy w/w osobie należy również wypłacić dodatek specjalny, zależy od tego, czy taki składnik wynagrodzenia wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego pracodawcy samorządowego i czy osoba ta spełnia warunki do jego uzyskania. Gdy u pracodawcy w ogóle nie wprowadzono takiego regulaminu albo nie ustanowiono takiego dodatku, albo p.o. dyrektora nie spełnia- wyliczonych w owym regulaminie- kryteriów do jego otrzymania, wówczas dodatek specjalny mu się nie należy.

Uzasadnienie:
W świetle art. 21 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Na podstawie, z kolei, z art. 36 ust. 4 i 5 u.p.s., pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny, natomiast- z tytułu okresowego zwiększenia jego obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań- może on również otrzymać dodatek specjalny. Przyznanie obu dodatków jest zatem fakultatywne.

Dopuszczalne jest określenie przez danego pracodawcę samorządowego reguł i sposobu przyznawania w/w dodatków w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 2 u.p.s.).

Jeżeli więc u danego pracodawcy albo w ogóle nie obowiązuje przedmiotowy regulamin, albo nie przewidziano w nim wypłaty dodatku specjalnego, wówczas brak jest podstaw do jego wypłaty pracownikowi. Gdy jednak taki dodatek został zapisany w omawianym regulaminie, a pracownik samorządowy spełnia wszystkie warunki do jego uzyskania, wtedy należy go wypłacać w, wynikającym z tego regulaminu, czasie i wysokości.

W przypadku zaś dodatku funkcyjnego podstawę do jego przyznania pracownikowi samorządowemu stanowią albo unormowania rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie), albo regulaminu wynagradzania ustanowionego u danego pracodawcy samorządowego. Przy czym, w tym drugim przypadku, wewnętrzny regulamin nie może zawierać postanowień mniej korzystnych od treści cytowanego rozporządzenia. Na podstawie zapisów tego wewnętrznego regulaminu dopuszczalne jest także przyznanie dodatku funkcyjnego innym osobom niż wyliczone w powołanym rozporządzeniu.

Osobie, której powierzono obowiązki dyrektora w jednostce samorządu terytorialnego, należy wypłacić dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny bowiem to składnik wynagrodzenia, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej, i przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze także w formie p.o. Dodatek ten ma na celu rekompensować trudności realizowanych przez kierownika zadań oraz jego większą odpowiedzialność. Natomiast to, czy w/w osobie należy również wypłacić dodatek specjalny, zależy od tego, czy taki składnik wynagrodzenia wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego pracodawcy samorządowego i czy osoba ta spełnia warunki do jego uzyskania. Gdy u pracodawcy w ogóle nie wprowadzono takiego regulaminu albo nie ustanowiono takiego dodatku, albo p.o. dyrektora nie spełnia- wyliczonych w owym regulaminie- kryteriów do jego otrzymania, wówczas dodatek specjalny mu się nie należy. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami