Wójt otrzymał wniosek od osoby fizycznej zamieszkującej poza terenem gminy o wszczęcie postępowania w sprawie zniszczenia drzew rosnących przy drodze powiatowej w wyniku niewłaściwej pielęgnacji. Czy składający wniosek będzie stroną postępowania w sprawie zniszczenia drzew?

ODPOWIEDŹ:

Osoba zawiadamiająca o zniszczeniu drzew na skutek przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych nie jest stroną postępowania w sprawie o nałożenie kary administracyjnej za zniszczenie drzew. Stroną postępowania jest jedynie sprawca tego zniszczenia. Osoba zawiadamiająca jest co najwyżej świadkiem w sprawie.

UZASADNIENIE:

Na wykonanie prac pielęgnacyjnych nie jest potrzebne zezwolenie. Pielęgnacja drzew jest obowiązkiem posiadacza nieruchomości, a takim jest zarządca drogi. Jeśli doszło do zniszczenia drzew przy wykonywaniu prac pielęgnacyjnych, to organ ochrony środowiska powinien wszcząć postępowanie na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) - dalej u.o.p.

W wyroku NSA z dnia 8 marca 2007 r., II OSK 428/06, LEX nr 325265, stwierdzono, że podmiotem mającym interes prawny w sprawie wymierzenia kary pieniężnej decyzją administracyjną, a więc stroną postępowania, jest wyłącznie ten podmiot, który dopuścił się czynu, za który ustawodawca przewidział tę karę. Nie może być natomiast uznany za stronę w postępowaniu prowadzonym w sprawie wymierzenia kary inny podmiot (np. ten, na którego gruncie rosły drzewa lub który zawiadomił organ o wycięciu drzewa i wymaga zastosowania kary wobec innego podmiotu).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.