W 2005 r. wojewoda wydał pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wykorzystywanego na potrzeby technologiczne kopalni surowców mineralnych. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) - dalej r.r.p.z.o. wojewoda zaliczył działalność kopalni do § 2 ust. 1 pkt 26a r.r.p.z.o.

Pozwolenie to obowiązuje do 2015 r. W 2007 r. studnie zostały sprzedane przez zakład. Zakład zaprzestał działalności wydobywczej na pobliskim terenie, studnie zostały sprzedane przedsiębiorstwu wodociągowemu jako zbędne dla zakładu. Teren, na którym znajdują się studnie należy do Skarbu Państwa (starosty). Obecnie zakład zamierza wystąpić z wnioskiem o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego.

Czy starosta jest właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wojewody w przedstawionych okolicznościach?

Odpowiedź

Stosownie do art. 140 ust. 3 Prawa wodnego organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego i fakt, że studnie znajdują się na terenie, w stosunku do którego prawa właścicielskie wykonuje starosta, nie ma znaczenia. Jeżeli na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś. przedmiotowa kopalnia byłaby nadal kwalifikowana jako przedsięwzięcie zawsze mogące znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 r.p.z.o.ś. ), to organem właściwym do wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego będzie marszałek województwa, zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)