Czy organem właściwym w sprawie będzie nadal starosta czy organ nadzoru budowlanego w związku ze zmianą kompetencji?


Odpowiedź

Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej pozwoleniem na użytkowanie obiektu budowlanego wydanym przez starostę (organ orzekający w ostatniej instancji) będzie ten organ, pomimo iż obecnie wydawanie pozwoleń na użytkowanie pozostaje w kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Dnia 11 lipca 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718 z późn. zm.), która m.in.: zmieniła brzmienie art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego ustalając, iż do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, między innymi w zakresie wydawania pozwoleń na użytkowanie. Wprowadzona nowelą zmiana przepisów pr. bud. nie wpłynęła jednak na właściwość organów w postępowaniu nadzwyczajnym jakim jest postępowanie wznowieniowe, a uregulowania ustawy nowelizującej nie zawierają normy prawnej zmieniającej właściwość organu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu wydaną przez starostę.

Słusznie podkreślono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2007 r., II SA/Gd 517/07, że gdyby wolą ustawodawcy było, aby w związku z powyżej przywołaną nowelizacją Prawa budowlanego, właściwość organu w tych sprawach również uległa zmianie w ten sposób, iż właściwym w tym zakresie stałby się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to regulacja taka musiałaby zostać umieszczona w przepisach noweli, jako lex specialis w stosunku do art. 150 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego . Ponieważ tak się nie stało, w zakresie wznowienia postępowania należy odwołać się do przepisów regulujących to postępowanie, które zawarte są w Kodeksie postępowania administracyjnego , a w szczególności do art. 150 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego , który określa właściwość organu administracyjnego w tym postępowaniu.

Z treści art. 150 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego . jasno wynika, iż organem właściwym do orzekania w kwestii dopuszczalności wznowienia będzie ten organ administracji, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, przy czym brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, pozostaje właściwy do orzekania w zakresie wznowienia postępowania także wówczas, gdy po wydaniu decyzji zmieniła się właściwość miejscowa lub rzeczowa i organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, nie jest już właściwy pod tym względem. Pogląd ten podzielany jest zarówno w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2002 r., I SA 1717/00, LEX nr 81911; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 1999 r., I SA 1445/98, LEX nr 47968; postanowienie NSA - 14 października 2009 r., II OW 31/09; postanowienie NSA 10 lutego 2010 r., I OW 174/09; wyrok Wojewódzkigo Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2008 r., IV SA/Wr 5/08 jak i w doktrynie prawa administracyjnego - zob. "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz." red. E. Iserzon, J. Starościuk, 1965 r., str. 201; "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz." M. Jaśkowska, A. Wróbel, 2000, str. 839; C. Martysz - komentarz do art. 150 Kodeksu postępowania administracyjnego w G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz." Tom I i II, 2005 r.). Powszechnie w judykaturze, jak i w piśmiennictwie, przyjmuje się także, iż jedynie w przypadku, gdy organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, uległ likwidacji, to wówczas właściwym do wznowienia postępowania w sprawie będzie organ, który przejął kompetencje zlikwidowanego organu administracji publicznej do załatwiania danego rodzaju spraw (tak między innymi Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2002 r., I SA 1717/00).

W niniejszej sprawie organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji, której weryfikacji w postępowaniu wznowieniowym domaga się skarżący, istnieje. Jest nim starosta i to on jest organem właściwym do zajęcia stanowiska w kwestii dopuszczalności wznowienia postępowania zakończonego jego decyzją. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją starosty nie powinno bowiem toczyć się przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, gdyż nie był on organem, który wydał kwestionowaną w postępowaniu nadzwyczajnym decyzję w ostatniej instancji.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)