Opublikowana ustawa zastąpi obowiązującą do tej pory ustawę z 2001 r. Nowa ustawa została przygotowana ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej inne dyrektywy, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w UE. Większość uregulowań zastępowanej ustawy została uwzględniona w nowym akcie prawnym.

Ustawa określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie, a także organów administracji publicznej. Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów i postępowania z nimi, jak również szereg nowych rozwiązań prawnych, w tym przede wszystkim rozwiązań podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ułatwiających ich ponowne wykorzystanie. Zmierza do realizacji założenia, że podmioty podejmujące działania powodujące powstawanie odpadów powinny ponosić pełną odpowiedzialność w zakresie zapobiegania ich powstawaniu, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, a także neutralizacji. 

Ustawa zawiera 253 artykuły zebrane w jedenastu działach dotyczących zasad ogólnych gospodarki odpadami, planów gospodarki odpadami, uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami, prowadzenia rejestru, ewidencji odpadów i sprawozdawczości, szczególnych zasad gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów, wymagań dotyczących prowadzenia procesów przetwarzania odpadów, przepisów karnych i administracyjnych kar pieniężnych oraz zmian w przepisach obowiązujących.

Ustawa wejdzie w życie 23 stycznia 2013 r.