Pytanie:
Została wydana decyzja na usunięcie drzew w zamian za opłatę na rzecz ochrony środowiska. Na jakie cele można wydatkować środki z opłaty? Czy muszą to być zadania związane z ochroną środowiska?

Odpowiedź:
Opłata za usuwanie drzew i krzewów może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wskazanych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) – dalej p.o.ś.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w art. 212 ust. 1 pkt 8 przewiduje, że uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw. Oznacza to, że odrębne ustawy określają zasady wydatkowania środków budżetowych z określonych źródeł na ściśle określone w tych ustawach zadania. Taką ustawą odrębną określającą, na jakie cele mogą być przeznaczone dochody z opłat i kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów jest p.o.ś. W uchwale budżetowej JST środki te powinny zostać wyodrębnione.

Uzasadnienie:
Dochodami gmin i powiatów są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 402 ust. 4-6 p.o.ś.). Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a p.o.ś. W budżecie JST dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujęte są w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą się pojawić również w innych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej właściwych ze względu na realizowane zadanie., np. 069 – Wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, 058 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym wpływy z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami