Rada miejska w Kielcach ustaliła zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców w gminie. Jej treść, zmuszająca do korekty kursów, wywołała wśród przewoźników oburzenie. W skardze do sądu wskazali, że gmina przekroczyła zakres swojej kompetencji. Ich zdaniem, miasto narzucając przebieg kursów chciało zmusić do korzystania z wyremontowanego niedawno dworca, być mieć środki na jego utrzymanie, ale też usprawiedliwić zasadność samego remontu. Gmina Kielce wniosła o oddalenie skarg. Jej zdaniem zakres możliwej regulacji w tym zakresie jest bardzo szeroki, bowiem ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć przez użyte określenia "warunki i zasady korzystania z tych obiektów" i nie określił, co powinno się znaleźć w uchwale.

WSA: Wiaty przystankowej nie ma, ale opłata wcale nie jest mniejsza>>
 

Rozkład jazdy i linia komunikacyjna w gestii przewoźnika

Sąd skargę uwzględnił. Odwołując się do treści art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym wyjaśnił, że w kompetencji uchwałodawczej rady gminy leży ustalenie przystanków i dworców oraz zasad i warunków korzystania z nich, natomiast w gestii przedsiębiorcy - przewoźnika pozostaje ustalenie proponowanego rozkładu jazdy i linii komunikacyjnej, uwzględniającej przystanki określone przez radę gminy. Zdaniem sądu, treść uchwały, wskazująca który z przystanków jest początkowy oraz gdzie powinno nastąpić obowiązkowe zatrzymanie pojazdu, prowadzi do nieuprawnionego ograniczenia uprawnienia przewoźnika do zaproponowania rozkładu jazdy i linii komunikacyjnej. - Taka regulacja zaskarżonej uchwały nie mieści się w granicach dopuszczalnego przez ustawę określenia przez radę gminy "warunków i zasad korzystania" z przystanków komunikacyjnych i dworców. Poprzez określenie niektórych przystanków jako początkowych lub obowiązkowych, przedsiębiorcy planującemu prowadzenie działalności przewozowej zostaje narzucona linia komunikacyjna i trasa przejazdu. Rada gminy wiążąco wskazuje bowiem w ten sposób, gdzie przewoźnik ma zaczynać przewóz i z którego przystanku obowiązkowo korzystać. Tymczasem w obowiązujących przepisach nie ma podstawy prawnej dla wprowadzania przez radę gminy tego rodzaju ograniczeń działalności przewoźników - stwierdził WSA.

Czytaj w LEX:

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w transporcie drogowym – część I >

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w transporcie drogowym – część II >

Sąd przypomniał, że w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej w ustawie. Akty prawa miejscowego nie mogą zatem wykraczać poza granice określone ustawowym upoważnieniem, a ich treść może być tylko wykonaniem przepisów ustawy.

Wyrok WSA w Kielcach z 29 kwietnia 2021 r. I SA/Ke 63/21