Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe spowodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

WSA oddalił wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji dotyczącej kary za zajęcie pasa drogowego. WSA uznał, że skarżąca nie wykazała, aby wykonanie zaskarżonej decyzji mogło spowodować skutki, o których mowa w art. 61 § 3  Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Sąd wskazał, że skarżąca nie uprawdopodobniła swoich twierdzeń poprzez wskazanie konkretnych okoliczności odnoszących się do sytuacji materialnej oraz przedstawienie - w miarę możliwości - dokumentów źródłowych pozwalających na ocenę kondycji finansowej. W odwołaniu do WSA skarżąca wskazała, że zapłata orzeczonej kary spowoduje znaczną szkodę majątkową i trudne do odwrócenia skutki.

NSA rozpatrując skargę stwierdził, iż WSA prawidłowo odmówił zastosowania art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , nie uwzględniając wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji SKO w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego. NSA zwrócił uwagę, iż powołany powyżej przepis stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Przepis ten zawiera zamknięty katalog przesłanek pozytywnych, którymi są wyrządzenie znacznej szkody oraz spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków. Zdaniem NSA pod pojęciem wyrządzenia znacznej szkody należy rozumieć taką szkodę - majątkową lub niemajątkową - której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe spowodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

NSA uznał, że skarżąca w skardze do WSA zawierającej wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zawarła informacji, które wskazywałyby, że wykonanie decyzji nakładającej na nią karę mogłoby spowodować wyrządzenie znacznej szkody lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Przesłanki przemawiające za wstrzymaniem wykonania decyzji, powołane przez skarżącą nie zostały poparte dowodami. NSA nie podzielił zarzutu skarżącej, że WSA mając wątpliwości co do sytuacji finansowej skarżącej, nie wezwał strony do uzupełnienia wniosku. NSA podkreślił, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, tym samym uzasadnienie wniosku poza ewentualnym powtórzeniem treści przepisu art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powinno wskazywać na konkretne zdarzenia świadczące o tym, iż w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione.

 

Pobierz orzeczenie:

Postanowienie NSA z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt II GZ 161/10

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)