W dniu 14 października br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1208 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 944).

Opublikowany tekst jednolity uwzględnia zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 93, poz. 825), polegającą na modyfikacji terminu na rozpatrzenie wniosku. Wniosek, którego dotyczą przepisy rozporządzenia, powinien zostać rozpatrzony w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 lipca (przed nowelizacją - do dnia 30 czerwca) roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.