Gmina udostępnia policji nieodpłatnie pomieszczenie na biura. Policja zgodnie z podpisanym porozumieniem nie płaci za czynsz i za ogrzewanie. Umowa na dostawę energii elektrycznej do pomieszczeń policji podpisana jest z Gminą. W efekcie Gmina płaci za dostawy prądu, a potem wystawia fakturę VAT dla policji refakturując dostawy energii. Refakturowanie polega na przepisaniu dokładnie zapisów z faktury wystawionej przez firmę dostarczającą prąd.

Czy Gmina ma obowiązek przy takim refakturowaniu odprowadzić z tego tytułu podatek VAT?

Czy można ująć tą należność jako element umowy najmu i jako płatność z tytułu umowy najmu, potraktować jako dostawę mediów i nie odprowadzać VAT?

Gmina nie mając możliwości odliczenia VAT będzie ponosiła stratę na tej operacji, co jest sytuacją niedopuszczalną w budżecie.

Odpowiedź

W przedmiotowej sytuacji odprzedaż energii elektrycznej opodatkowana jest VAT, jednak w związku z jej nabyciem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. , dodany został art. 8 ust. 2a, który jednoznacznie rozstrzyga kwestię refakturowania, stanowiąc iż: w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Brzmienie tego przepisu nie pozostawia już żadnych wątpliwości, iż podatnik dokonujący refakturowania uznawany jest za nabywcę usługi a następnie za jej zbywcę ze wszystkimi tego konsekwencjami zarówno w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego jak i obowiązku właściwego rozliczenia odprzedawanej usługi.

Przy czym na marginesie zauważyć należy, iż z uwagi na okoliczność, że energia elektryczna stanowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.t.u. , nawet bez istnienia przedstawionej wyżej regulacji podatnik dokonujący refakturowania energii elektrycznej (odprzedający towar) traktowany być powinien jako nabywca i jednocześnie zbywca.

Z tego względu, do oceny czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem a następnie odprzedażą energii elektrycznej zastosowanie znajdą zasady ogólne przedstawione w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. . Zgodnie z powyższym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle powyższego przepisu i biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowej sytuacji odprzedaż energii elektrycznej jest czynnością opodatkowaną VAT jej zakup daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Potwierdzają to organy podatkowe, czego przykładem jest m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 maja 2009 r., ILPP2/443-188/09-5/GZ, w której można przeczytać, że: w wydanej interpretacji indywidualnej z 13 maja 2009 r., ILPP2/443-188/09-4/GZ, rozstrzygnięto, iż obciążenia najemców zamieszkujących w lokalach znajdujących się w budynkach będących w 100% własnością Gminy, za zużyte media (energię elektryczną, wodę itp.) dokonywane są odrębnie, niezależnie od czynszu z zastosowaniem stawki właściwej dla danego świadczenia. Tym samym zakupy te mają związek ze sprzedażą opodatkowaną. Stąd też Zainteresowany ma prawo odliczyć podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących ponoszone wydatki za zużyte przez najemców media, które są następnie "refakturowane".

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)