Pytanie:
Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące zasad i sposobu utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Dodatkowe oddziały przedszkolne miałyby powstać w odrębnym, oddalonym od szkoły budynku, który jest własnością gminy.

Czy istnieje konieczność tworzenia szkoły filialnej?
Jeśli tak, to w jaki sposób i w oparciu o jakie przepisy?
Czy wystarczy zmienić statut szkoły oraz uchwałę o sieci oddziałów przedszkolnych poprzez dodanie nowego adresu tych oddziałów?

Odpowiedź:

Oddział przedszkolny może funkcjonować w dwóch budynkach pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola. Zgodnie z § 5 ust. 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, w szkole podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

Z powołanego przepisu wynika, że w szkole podstawowej może funkcjonować więcej niż jeden oddział przedszkolny. W tej sytuacji najprostszym rozwiązaniem byłoby utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego i wskazanie odrębnego budynku, o którym mowa w treści pytania, jako miejsca prowadzenia zajęć.

Siedziba (adres) szkoły podstawowej, w której będzie funkcjonować dodatkowy oddział, pozostaje niezmieniona. Zmianie ulegnie miejsce prowadzenia zajęć. Zostanie ono rozszerzone o dodatkowy budynek. Ponadto, organ prowadzący musi umożliwić dyrektorowi zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad oddziałem funkcjonującym poza siedzibą szkoły podstawowej.

W tej sytuacji nie istnieje konieczność tworzenia szkoły filialnej.
Sposób utworzenia oddziału przedszkolnego, jako niedostatecznie sprecyzowany w przepisach prawa oświatowego może wzbudzać wątpliwości. W praktyce zdarza się, że organy prowadzące podejmują uchwały w sprawie tworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Spotkać się jednak można również z opiniami, że utworzenie oddziału przedszkolnego wymaga jedynie zmiany statutu szkoły podstawowej – które to stanowisko w zdecydowanej większości jest realizowane w praktyce samorządowej.

Należy również zaznaczyć, że w ocenie niektórych organów nadzoru utworzenie oddziału przedszkolnego wymaga przeprowadzenia procedury przekształcenia szkoły podstawowej – por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 2 października 2013 r., NPII.4131.1.476.2013, Dz. Urz. Wojew. Śląskiego z 2013 r. poz. 6001.

Wobec widocznych sprzecznych interpretacji warto w tej kwestii problem utworzenia oddziału przedszkolnego skonsultować z biurem prawnym właściwego miejscowo wojewody.