Z dniem 21 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. poz. 1349).

Rozporządzanie określa wzór wniosku o przyznanie finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, składanego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie pomocy na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) oraz wskazuje dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku. Rozporządzenie określa również wzór umowy o wypłatę świadczeń (zawieranej pomiędzy marszałkiem województwa i przedsiębiorcą), wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, a ponadto wzór informacji sporządzanej przez marszałka województwa dla ministra właściwego do spraw pracy, dotyczącej wykorzystania środków na wypłatę świadczeń oraz termin i sposób przekazywania tej informacji. Nowe przepisy wskazują również termin i sposób rozliczania się przedsiębiorcy ze środków otrzymanych z Funduszu.

Wzór wniosku o przyznanie świadczeń finansowanych z Funduszu zawiera wyszczególnienie rodzajów świadczeń, o przyznanie których wnosi przedsiębiorca (świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń) oraz wskazanie wnioskowanych kwot. Wzór wniosku zawiera również oświadczenia wnioskodawcy m.in. o byciu przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.) oraz o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych. Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć m.in. kopię porozumienia zawartego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia oraz kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia na podstawie którego wprowadzony został obniżony wymiar czasu lub przestój ekonomiczny.

Zgodnie z rozporządzeniem wzór umowy zawieranej pomiędzy marszałkiem województwa, a przedsiębiorcą, zawiera m.in. wskazanie kwot przyznanych przedsiębiorcy świadczeń i okres, przez który będą one wypłacane, zobowiązanie przedsiębiorcy do niewypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie (okresach) pobierania świadczeń oraz w okresie (okresach) przypadających bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu środków w przypadku niewywiązania się z istotnych postanowień umowy oraz w przypadku odmowy poddania się kontroli.

Marszałek województwa obowiązany jest do przekazania ministrowi właściwemu do spraw pracy, do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięcznej informacji dotyczącej wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Informacja powinna zostać sporządzona w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej. Przedsiębiorcy obowiązani są z kolei do przekazywania marszałkowi województwa w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków stosownej informacji w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.