Czy z budżetu powiatu pochodzącego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska można udzielić dotacji ochotniczym strażom pożarnym na zakup np. samochodu pożarniczego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, agregatu prądotwórczego, wentylatora oddymiającego, pompy szlamowej, ubrań strażackich typu Momex? Jeśli tak, to czy będzie to dotacja celowa?

Czy uchwała rady określająca zasady jej udzielania musi być podejmowana dla każdego rodzaju dofinansowania czy raczej powinny być tzw. "uniwersalne zasady" mające zastosowanie do wszystkich zadań określonych w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.?


Odpowiedź:

Przepisy art. 403 p.o.ś. nie umożliwiają finansowania przez powiat ochotniczych straży pożarnych w zakresie udzielania im dotacji ze środków przeznaczonych na realizację zadań ekologicznych wskazanych w art. 403 ust. 1 p.o.ś., jeśli środki te miałyby być przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu ratowniczego czy ubrań strażackich. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie są ujęte w katalogu wskazanym przez art. 400a p.o.ś.


Uzasadnienie:
Natomiast nie ma przeszkód, aby z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zakup wyposażenia OSP, w tym na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu. W tej sprawie rada powiatu może podjąć uchwałę, określając w niej przedmiot dotacji i wysokość. Na tej podstawie powiat może zawrzeć z OSP umowę. Powyższe wynika z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm). Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem powiatu, jakie wykonuje on na podstawie odrębnych ustaw, jednakże nie jest to zadanie związane stricte z ochroną środowiska. Należy jednak stwierdzić, że OSP mogłyby otrzymać środki pochodzące z opłat środowiskowych i kar na realizację, np. zadań w zakresie edukacji przeciwpożarowej.

Uchwała rady, w mojej ocenie, powinna w sposób szczegółowy określać cel dotacji, np. środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, pojazdu, umundurowania itp.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.