Prokurator rejonowy zaskarżył Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwałę rady gminy w przedmiocie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwałą tą powierzono inkaso podatków sołtysom z poszczególnych sołectw.

Prokurator domagając się stwierdzenia nieważności uchwały w całości uzasadnił, że treść przepisów podatkowych (art. 6b ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym) wskazują na konieczność zindywidualizowania inkasentów bezpośrednio w uchwale. To jest określenia z imienia i nazwiska konkretnej osoby fizycznej, aby nie budziło wątpliwości na kogo obowiązek ten został nałożony. A także, aby podatnik wiedział, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku.

 

Nie tylko kto jest inkasentem, ale i gdzie zbiera podatki

Prokurator wskazał, że bardzo istotną kwestią jest także wyraźne wskazanie w uchwale obszaru działania inkasenta, aby nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jego sołectwa nie ma prawa poboru podatków na terenie innego sołectwa.

Powierzenie komuś stanowiska inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków. Zgoda ta musi zostać wyrażona przed określeniem (wyznaczeniem) inkasenta, a nie dopiero na etapie zawarcia ze wskazaną osobą stosownej umowy. Stąd określenie czy też wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie wskazanej w sposób konkretny osoby.

W odpowiedzi na skargę rada gminy wystąpiła o jej oddalenie. Zarzuty skargi uznała za chybione, gdyż zaskarżona uchwała w pełni i prawidłowo wykonuje upoważnienie wynikające z powyższych przepisów ustaw podatkowych.

Czytaj też: RIO: Inkasent nie może zbierać odsetek>>
 

Trzeba podać imię i nazwisko inkasenta

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko prokuratora, że uchwała istotnie narusza prawo, bo wskazanie inkasentów powinno mieć postać konkretnego określenia, odnoszącego się do zindywidualizowanego podmiotu.  Przez podanie imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej oraz przez podanie nazwy w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Określenie czy też wyznaczenie inkasenta może dotyczyć jedynie osoby wskazanej w sposób konkretny.

Sąd podniósł, że podatnik ma prawo do tego, żeby po zapoznaniu się z należycie ogłoszonym aktem prawa miejscowego wiedzieć, kto jest uprawniony do pobrania od niego podatku. Należyte wyznaczenie czy określenie inkasenta oznacza także obowiązek wyraźnego podania w uchwale rady gminy obszaru działania inkasenta, by nie było wątpliwości, że inkasent dla obszaru jednego sołectwa nie jest uprawniony do poboru podatków na terenie innego sołectwa.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 23 maja 2019 roku sygn. akt VIII SA/Wa 211/19