Czy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt ma obowiązek przekazywać marszałkowi województwa kopie wszystkich wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?


Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wójt, burmistrz albo prezydent miasta oraz wojewoda w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 2, przekazuje marszałkowi województwa kopie wydanych decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania. Z kolei w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , do którego odsyła częściowo wcześniej powołany art. 57 ust. 4 czytamy, że w przypadku niewydania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim wojewoda wzywa wójta, burmistrza albo prezydenta miasta do jej wydania w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję i kosztami jej wydania obciąża gminę. Jak widać odesłanie do art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu zakreślenie siedmiodniowego terminu do przekazania marszałkowi województwa decyzji o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim. Stąd też wynika jednoznacznie, że obowiązek przekazywania decyzji o lokalizacji celu publicznego w celu uwzględnienia ich w odpowiednim rejestrze dotyczy jedynie decyzji, które mają znaczenie krajowe albo wojewódzkie.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)