Pytanie:
Aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2013 r. ustanowiono odrębną własność lokalu użytkowego (położonego w budynku mieszkalnym) i przeniesiono jego własność na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tj. powiatu. Lokal o łącznej pow. 261 m2 składa się z 13 pokoi, komunikacji, sanitariatów i piwnicy. Z odrębną własnością lokalu związany jest udział w gruncie oraz częściach wspólnych budynku.

Rada Powiatu, uchwałą przekazała wyżej wymienioną nieruchomość na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, który nieruchomość wykorzystuje do wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Wiadomo, że do powierzchni lokalu (261 m2) i gruntów należy zastosować stawkę przewidzianą dla pozostałych budynków i gruntów.
Jaką stawką należy opodatkować części wspólne budynku, jest to dość duża powierzchnia około 115 m2?

Do momentu wyodrębnienia własności lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa płaciła podatek od nieruchomości za ten lokal wg najwyższych stawek, pomimo tego, że cały czas była tam siedziba PUP. Obciążała tym podatkiem powiat w comiesięcznych naliczeniach.

Odpowiedź:
Części wspólne budynku także należy w odpowiedniej proporcji opodatkować podatkiem od nieruchomości wg stawki przewidzianej dla budynków pozostałych.

Uzasadnienie:

Nie ma w analizowanym przypadku wątpliwości co do tego, że zajęty na potrzeby urzędu pracy lokal opodatkowany jest stawką podatku od nieruchomości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l., przewidzianą dla tzw. lokali pozostałych. W związku z tym faktem, taką samą stawką podatku powinny być także opodatkowane, w odpowiedniej proporcji, części wspólne budynku. Należy tu jedynie zwrócić uwagę na zakres opodatkowania tychże części wspólnych przez starostwo powiatowe.

Otóż bowiem w myśl art. 3 ust. 5 u.p.o.l., jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej. Zgodnie więc z powołanym przepisem, starostwo będzie zobowiązane opodatkować powierzchnię części wspólnej, wyliczoną w oparciu o strukturę odpowiadającą przysługującemu starostwu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów