Z dniem 1 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1751). Podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie wzoru protokołu uznania ojcostwa, stanowiącego załącznik nr 18 do znowelizowanego rozporządzenia, do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1741), mocą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087).

W wyniku omawianej nowelizacji w załączniku nr 18 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. poz. 194) wprowadzono odrębną część protokołu uznania ojcostwa tj. Część IV. Uznanie ojcostwa, o którym mowa w art. 751 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 1 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.). Część ta dotyczy uznania ojcostwa dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Ponadto, w dotychczasowej części I zatytułowanej „Oświadczenie mężczyzny” dodano dane identyfikujące matkę dziecka.

Wprowadzenie zmian w protokole uznania ojcostwa było konieczne ze względu na zmiany wprowadzone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczeń w zakresie uznania ojcostwa nastąpić może jeszcze przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego określa także nowy zakres danych protokołu uznania ojcostwa, który uwzględnić należało we wzorze protokołu.
Dodatkowo do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego wprowadzono zmiany dotyczące dwóch wzorów zaświadczeń: (1) stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz (2) stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Zmiany te mają przede wszystkim charakter porządkujący. W pierwszym z zaświadczeń zmieniono konstrukcję części dotyczącej oświadczeń przyszłych małżonków w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez te osoby i dzieci zrodzone z tego małżeństwa (zrezygnowano ze wskazania daty, w jakiej osoby te zamierzają zawrzeć małżeństwo oraz wprowadzono informację o dacie złożenia oświadczenia - odrębnie dla oświadczenia kobiety i oświadczenia mężczyzny). W drugim zaświadczeniu m.in. wyodrębniono pole na pieczęć kościoła lub związku wyznaniowego.

Rozporządzenie w zakresie zmiany protokołu uznania ojcostwa weszło w życie z dniem 1 listopada 2015 r. Dotychczasowy wzór protokołu uznania ojcostwa może być stosowany nie dłużej niż do 30 czerwca 2016 r., z wyjątkiem przypadków uznania ojcostwa w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Natomiast nowe wzory zaświadczeń będą obowiązywały od 1 lipca 2016 r.