Od 1 lipca 2017 r. zacznie obowiązywać jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju. Zgodnie z nowymi zasadami, odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier" (§4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz.U. z 2017 r., poz. 19). Odpady ze szkła ( w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” (§4. ust. 2 rozporządzenia). Jeżeli odpady ze szkła będą zbierane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne należy zbierać w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe” (§4. ust. 3 rozporządzenia). Metale i tworzywa sztuczne trafią do pojemnika żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne". Do tego samego pojemnika będziemy wyrzucać opakowania wielomateriałowe (§4. ust. 4 rozporządzenia). Natomiast odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” (§4. ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku, gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, np. w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem tylko w części. Jednakże w nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów mają zastosowanie do worków. 

Więcej na stronie srodowisko.abc.com.pl >>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów