Z dniem 16 marca 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) . Celem nowych przepisów jest dostosowanie obecnego systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek.

W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami prawnymi, nowe rozporządzenie wprowadza zmiany polegające m.in. na:
- uzupełnieniu form, w jakich poradnie pomagają przedszkolom, szkołom i placówkom, o organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach,
- określeniu na czym polega organizowane i prowadzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne wspomaganie przedszkoli, szkół lub placówek,
- doprecyzowaniu regulacji dotyczącej udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w poradni przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię,
- doprecyzowaniu zadań poradni w zakresie określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych albo dla pełnoletnich uczniów niepełnosprawnych.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek (§ 10 rozporządzenia) oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia (§ 9 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia) będzie obligatoryjnym zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r. Do tego czasu poradnie będą mogły realizować wskazane zadania fakultatywnie.

Nowe przepisy oddziaływać będą przede wszystkim na publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (według Systemu Informacji Oświatowej w dniu 30 września 2012 r. było ich 579) oraz na przedszkola, szkoły i placówki, a także organy prowadzące te jednostki. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ zmienia ono jedynie formułę realizacji zadań dotychczas wykonywanych przez poradnie.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)