Konieczność wymiany legitymacji służbowych ponad 16 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej wynika z koncepcji centralnego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych w Polsce. Pogranicznicy mają mieć legitymacje służbowe w formie karty poliwęglanowej ID-1, dostosowanej do wymogów zawartych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Resor wyjaśnia, że takie legitymacje spełniają wymagania w odniesieniu do dokumentów publicznych kategorii pierwszej określone w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Pierwotnie wymiana legitymacji miała nastąpić 1 lipca 2021 roku.

- Z uwagi na to, iż personalizacja legitymacji służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej ma być realizowana analogicznie jak w przypadku Policji i SOP w ramach struktur MSWiA, wykonanie powyższego ze względów technicznych nie będzie możliwe w planowanym pierwotnie terminie, tj. od dnia 1 lipca 2021 roku – wyjaśnia MSWiA w projekcie nowelizacji rozporządzenia.

MSWiA wyznacza nowy termin - 1 lipca 2022 r., co uwzględnia przypadające w maju Święto Straży Granicznej, kiedy przyznawanych jest wiele awansów, z czym wiąże się również obowiązek wymiany legitymacji. Zdaniem resortu takie rozwiązanie pozwoli na przygotowanie się do wydania legitymacji zgodnie z nowym wzorem i pozwoli uniknąć konieczności dwukrotnej ich wymiany.

Prokuratura bada wyciek danych funkcjonariuszy>>

Zgodnie z nowelizowanym rozporządzeniem MSWiA z 11 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej w nowym wzorze legitymacji znajdą się następujące dane:

  1. aktualny wizerunek twarzy funkcjonariusza, zintegrowany z podłożem, który pokazuje osobę w taki sposób, aby twarz zajmowała 70-80% pola przeznaczonego na wizerunek funkcjonariusza, sporządzony na podstawie zdjęcia o dobrej ostrości wykonanego na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającego osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  2. termin ważności legitymacji, nie dłuższy niż 4 lata;
  3. stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza;
  4. nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę;
  5. numer ewidencyjny funkcjonariusza - który składa się z pięciu cyfr i dwóch liter;
  6. numer legitymacji.