Konieczność nowelizacji rozporządzenia ministra transportu i budownictwa z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów to konsekwencja uchwalonej 16 czerwca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmodyfikowała też art. 81 Prawa o ruchu drogowym regulujący rodzaje badań technicznych, zakres obowiązku oraz terminy przeprowadzenia badań. Dodane do niego nowe ustępy (od 12b do 12g) dotyczą badań technicznych ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami. Przepisy ustawy wejdą  w życie 1 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

Obecne przepisy rozporządzenia (par. 2) normują, że stacja kontroli pojazdów powinna posiadać: co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów, stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych.

Zgodnie z projektem stacja kontroli pojazdów powinna posiadać:

  1. 1) co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów
  2. 2) stanowisko zewnętrzne przeznaczone do:
  • a) pomiarów akustycznych,
  • b) przeprowadzania badań technicznych pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 12b Prawo o ruchu drogowym; dotyczy stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

Z uzasadnienia projektowanej nowelizacji rozporządzenia wynika, że do przeprowadzania badań technicznych wyżej wymienionych pojazdów wymiary stanowiska zewnętrznego podstawowej stacji kontroli pojazdów nie powinny być mniejsze niż wymiary stanowiska zewnętrznego, o których mowa w par. 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia tj. określone dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Takie rozwiązanie jest podyktowane wymiarami pojazdów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Kto nie dostosuje się straci uprawnienia

Zdaniem ministerstwa tylko podstawowa stacja kontroli pojazdów, która będzie posiadała stanowisko zewnętrzne o większych wymiarach będzie gwarantowała przeprowadzanie badań technicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Resort podkreśla, że przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą prowadzący podstawową stację kontroli pojazdów, która nie będzie spełniała wymiarów stanowiska zewnętrznego, o których mowa w par. 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, nie otrzyma poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydawanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Zgodnie z treścią art. 83 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

  • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
  • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
  • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
  • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
  • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

 

Samorządy zaniepokojone

Rozwiązanie zawarte w projekcie niepokoi samorządów. Zdaniem samorządowców z Krakowa projektowana zmiana rozporządzenia wprowadza niczym nie uzasadniony obowiązek posiadania przez wszystkie stacje kontroli pojazdów obowiązek posiadania wyspecjalizowanych stanowisk zewnętrznych do przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami.

Obowiązek ten nakłada się nie tylko na tę stację kontroli pojazdów, która zechce skorzystać z prawa do wykonywania badań poza infrastrukturą stacji, ale każdej przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

W ocenie krakowskiego samorządu wejście w życie tej nowelizacji nie pozostanie bez wpływu na działalność przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, bo jest brak przepisów przejściowych. A to spowoduje, że działające obecnie podstawowe stacje kontroli pojazdów, po wejściu w życie opiniowanego projektu rozporządzenia nie otrzymają poświadczenia TDT umożliwiającego dalszą działalność stacji. Również dlatego, że spełnienie wynikającego z projektowanej nowelizacji obowiązku zwiększenia wymiarów stanowiska zewnętrznego [z 8,5m x 10,5m na 8,5m x 16m] może być dla wielu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w miastach niemożliwy do zrealizowania.