Z dniem 22 czerwca 2013 r. wejdą w życie dwa rozporządzenia wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – rozporządzenie z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. poz. 591) oraz rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. poz. 592). Celem obu nowelizacji jest dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów wykonawczych do zmian w stanie prawnym, wprowadzonych ustawą z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448)W pierwszym z ww. rozporządzeń określona w § 1 pkt 4 definicja organu rejestrującego dostosowana została do brzmienia art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami w rubryce „Adnotacje urzędowe" karty pojazdu organ rejestrujący zamieszczać będzie numer zezwolenia w przypadku zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, numer dopuszczenia w przypadku dopuszczenia jednostkowego oraz świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, a także w określonych sytuacjach numer decyzji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu. Ponadto do § 8 rozporządzenia dodano ust. 2a, zgodnie z którym w rubryce "Numer świadectwa homologacji" wpisywany będzie numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo numer świadectwa homologacji typu pojazdu bądź też numer świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (tj. numer świadectwa wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy).
 

Natomiast w rozporządzeniu w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów zmieniono § 2 ust. 2, na podstawie którego dokonywane są w karcie pojazdu wpisy parametrów technicznych. Nowe przepisy jako podstawowe dokumenty stanowiące podstawę wpisu parametrów technicznych pojazdu wskazują świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Wpis może zostać dokonany również na podstawie innych dokumentów, m.in. wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu. Wpisy dokonane w kartach pojazdów wydanych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zachowują ważność.Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. poz. 591)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. poz. 592)