W związku z uchwaleniem nowej ustawy, która w art. 19 zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), konieczne było nadanie nowego brzmienia art. 2 pkt 1 p.z.p., który definiuje pojęcie „ceny”.

Nowa ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpi ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r . poz. 385) wprowadza zmienioną definicję „ceny”, do tej pory rozumianą jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w której uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W nowym brzmieniu za "cenę" należy przyjąć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Należy nadmienić, iż definicja ta została dookreślona w art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług poprzez wyraźne wskazanie, iż w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 25 lipca 2014 r.