Umowa o podwykonawstwo

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, dokonana ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U. poz. 1473), wprowadza do przepisów o zamówieniach publicznych definicję umowy o podwykonawstwo. Należy przez nią rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Nowelizacja o podwykonawcach wprowadza wiele formalności>>

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, który zamierza w trakcie realizacji zamówienia zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, należy przedstawić zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający może wnieść sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo, a jeśli tego nie zrobi, oznacza to akceptację umowy.

Powyższy obowiązek nie dotyczy kontraktów o wartości niższej niż 0,5 proc. wartości umowy między zamawiającym a wykonawcą i jednocześnie nieprzekraczającej 50 tys. zł, a także tych umów, które sam zamawiający wskazał jako niepodlegające temu obowiązkowi.

Osobiste wykonanie zamówienia przez wykonawcę

Na gruncie nowych przepisów, zamawiający może zobowiązać wykonawcę do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi bądź prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, wyłączając w ten sposób możliwość posłużenia się podwykonawstwem.

Ponadto, zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.@page_break@

Zasady rozliczeń z podwykonawcami

W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, gdy umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Jeżeli natomiast umowa przewiduje zapłatę całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek. Udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

Jeżeli wykonawca nie przedłoży zamawiającemu wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego mu wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane albo odpowiednio, udzielenie kolejnej zaliczki, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Zgodnie z nową regulacją, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Bezpośrednia zapłata podwykonawcy

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę lub podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jeśli zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Co istotne, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Nowelizacja przewiduje też, że konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 proc. wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

Pisaliśmy o tym w artykułach:
Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych dotyczącą podwykonawców
Nowelizacja o podwykonawcach wprowadza wiele formalności
Ogłoszono nowelizację dot. podwykonawców