Nowe komórki organizacyjne w Sejmie to:

 • Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji;
 • Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Obsługi Medialnej.

Zlikwidowane zostały natomiast:

 • Biuro Analiz Sejmowych,
 • Biuro Spraw Międzynarodowych,
 • Centrum Informacyjne Sejmu i Wydawnictwo Sejmowe (jako odrębna komórka organizacyjna),
 • Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych podzielono na dwie komórki organizacyjne:
  • Biuro Prawne,
  • Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego.

Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, zaznacza, że nowa struktura pozwoli usprawnić proces stanowienia prawa i zwiększyć jego przejrzystość, znacząco wzrośnie też udział obywateli w pracach parlamentarnych. Zmiany pozwolą też unowocześnić model komunikowania się Sejmu z obywatelami. – Nie bez znaczenia jest także intensyfikacja działań na polu dyplomacji parlamentarnej w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Jako Kancelaria postawiliśmy sobie trzy cele: dobre prawo, otwartość i bezpieczeństwo. Reorganizacja Kancelarii Sejmu odpowiada na te wyzwania – podkreśla Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu.

 

Nowe zadania Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji

Głównym zadaniem nowo utworzonego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) będzie analiza wnoszonych do Sejmu projektów ustaw, m.in. określanie ich celu i istoty regulacji, przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych, wskazywanie podmiotów, na które oddziałuje projekt, a także ocena wpływu nowego prawa na sytuację ekonomiczno-społeczną. Oceny Skutków Regulacji (tzw. OSR) są jednym z ważniejszych elementów nowoczesnej i transparentnej legislacji. Jak podkreśla szef kancelarii Sejmu w dotychczasowej praktyce dodawane były one jedynie do przedłożeń rządowych, prezydenckich i senackich. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu Szymona Hołowni szczegółowe analizy skutków proponowanych rozwiązań będą odtąd sporządzane także dla projektów poselskich, które stanowią znaczną część wnoszonych do laski marszałkowskiej przedłożeń. Wsparciem służb prawnych Kancelarii Sejmu w tym zakresie objęte będą także projekty obywatelskie.

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji będzie ponadto m.in. zapewniać doradztwo naukowe na rzecz Sejmu i jego organów oraz posłów, a także Kancelarii Sejmu, prowadzić działalność doradczą i opiniodawczą w zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w UE oraz czynności związanych z udziałem Sejmu lub jego organów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Nowe zadania Biura Komunikacji Społecznej

W nowej strukturze wzmocniono też organizacyjnie Biuro Komunikacji Społecznej (BKSP). Biuro przejmie także większość zadań dotychczasowego Wydawnictwa Sejmowego – w tym działalność wydawniczą i popularyzatorską.

Wydawanie czasopism naukowych, dotychczas realizowane przez Wydawnictwo Sejmowe, stanie się jednym z zadań Biblioteki Sejmowej. - Prowadzenie „Wydawnictwa Sejmowego” z poszerzoną ofertą wydawniczą pozwoli nam wychodzić naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu społecznemu Sejmem i jego sprawami –  mówi Jan Morwiński, dyrektor BKSP.

Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

Jednym z kluczowych zadań nowego Biura Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej (BSEM) będzie obsługa Sejmu i jego organów w realizacji współpracy z organami UE oraz parlamentami narodowymi państw członkowskich UE. Pracownicy BSEM będą wspierać przedstawicieli Sejmu biorących udział w pracach forów współpracy parlamentarnej w ramach UE, a także koordynować i wspierać realizację przez Sejm i jego organy zadań związanych z parlamentarnym wymiarem prezydencji w Radzie UE.

Biuro będzie także m.in. obsługiwać wizyty delegacji Sejmu w zagranicznych parlamentach, międzynarodowych zgromadzeniach i organizacjach parlamentarnych oraz wizyty delegacji tych parlamentów, zgromadzeń i organizacji w Sejmie.

– Wyzwania, jakie stawia przed nami sytuacja geopolityczna sprawiają, że rośnie rola dyplomacji parlamentarnej. Priorytetem nowego Biura będzie wzmocnienie współpracy dwustronnej z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, a także z instytucjami unijnymi – mówi Karolina Głowacka, dyrektorka BSEM. Przypomina, w najbliższym czasie Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych zadań biura będzie zapewnienie Sejmowi i jego organom wsparcia w realizacji zadań związanych z parlamentarnym wymiarem prezydencji.

 

Nowo powstałe Biuro Obsługi Medialnej

Politykę informacyjną dotyczącą prac Sejmu i Kancelarii Sejmu realizować będzie nowo powstałe Biuro Obsługi Medialnej odpowiedzialne za obsługę przedstawicieli mediów, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania, przygotowywanie informacji prasowych, zarządzanie akredytacjami wraz ze Strażą Marszałkowską i tworzenie możliwie najlepszych warunków do pracy dla przedstawicieli mediów.  Jak wyjaśnia Jacek Cichocki, dużo większy nacisk  BOM m położyć na social media, które pozwalają na dialog z odbiorcą. Nowo powstałe biuro będzie także tworzyć i udostępniać fotografie, materiały filmowe i graficzne informujące o pracy Sejmu, jego organów oraz Kancelarii Sejmu. Jednym z zadań biura będzie także wydawanie odświeżonej „Kroniki Sejmowej”.

Dotychczasowe Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych podzielone zostało na dwie odrębne komórki. Sprawami obsługi prawnej i organizacyjnej Kancelarii Sejmu zajmować się będzie Biuro Prawne (BPW), zaś sprawy kadrowe i doskonalenia zawodowego pracowników będą leżeć w gestii Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego (BKRZ).