W ramach kontroli Izba stwierdziła, iż rada miasta przyjęła program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2009-2013. Jednak w ocenie NIK, opracowanie programu nie było poprzedzone analizą rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta. Ponadto, w programie wbrew postanowieniom ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawarto prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. W ocenie NIK, przyjęta w protokole uzgodnień i realizowana w badanym okresie procedura wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroku eksmisyjnego, naruszała zasady gospodarki finansowej, zgodnie z którym wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
 

NIK ustaliła, iż na tzw. listach socjalnych (zawierającą listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego) powinny znaleźć się wszystkie osoby spełniające kryteria, które złożyły wnioski do 30 czerwca roku poprzedzającego rok, na który ustalane są listy i osoby, które nabyły uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie poprzednio obowiązujących rocznych list. Tymczasem w wyniku kontroli stwierdzono, iż według stanu na 30 czerwca 2008 r. (lista socjalna ustalana na rok 2009) złożonych zostało 66 wniosków o przyznanie lokali socjalnych, które spełniały wszystkie kryteria określone w ww. uchwałach. Tymczasem na liście socjalnej, tj. liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (po zmianach wprowadzonych do końca 2008 r.) umieszczonych zostało 15 osób. Analogiczna sytuacja miała miejsce przy tworzeniu list socjalnych na 2010 i 2011 r.
 

Ustalenia kontroli wykazały ponadto naruszenie zasady memoriałowej, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. NIK stwierdziła, iż zobowiązania miasta powstałe na mocy wyroków sądowych i ugód w sprawach odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym, w księgach rachunkowych ujmowane były w roku obrotowym, w którym dokonano ich zapłaty, a nie w roku ich powstania. Przyjęcie powyższych zasad wypłaty odszkodowań rodziło także negatywne skutki dla rzetelności sprawozdawczości miesięcznej, gdyż zobowiązania miasta ujmowane były w miesięcznych okresach sprawozdawczych właściwych dla daty wpływu noty obciążeniowej, a nie daty powstania zobowiązania. W ocenie NIK, księgi rachunkowe nie odzwierciedlały zatem rzeczywistego stanu w zakresie zobowiązań i kosztów powstałych na mocy wyroków sądowych i ugód w sprawach odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku eksmisyjnego
 

Po zakończonej kontroli NIK wniosła o podjęcie działań w kierunku uzupełnienia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013 o prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Izba nakazała również sporządzenie listy socjalnej, tj. osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach rady miasta oraz podjęcie działań w celu dostosowania zasad wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz ich ewidencjonowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.