W trakcie kontroli NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości w prowadzonej windykacji zaległych opłat adiacenckich oraz przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Zdaniem NIK w kilku przypadkach postępowanie w sprawie ustalenia opłat adiacenckich nie było wszczynane, pomimo decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, wydanych przez burmistrza.

NIK wykryła również naruszenia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, określonych w art. 35 § 3, poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po upływie od trzech do 21 miesięcy od wszczęcia postępowań administracyjnych, których przedmiotem było m. in. finansowanie budowy urządzeń infrastruktury technicznej, a także poprzez wydanie decyzji ustalających opłaty adiacenckie, po upływie od trzech do 14 miesięcy od wszczęcia postępowań w tych sprawach. Zdaniem NIK niezgodne z postanowieniami art. 36 § 1 ww. ustawy było także zaniechanie zawiadomienia stron tych postępowań o przyczynach zwłoki oraz wskazania nowego terminu załatwienia sprawy.

NIK, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła pozytywnie działania gminy w zakresie ustalania i egzekwowania opłaty adiacenckiej oraz udzielania zamówień publicznych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi. Po zakończeniu kontroli NIK wniosła o wyeliminowanie nieprawidłowości w prowadzonej windykacji zaległych opłat adiacenckich oraz wypłacie wykonawcom należności za wykonane operaty szacunkowe, niezwłoczne wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie opłat adiacenckich oraz wszczęcie postępowań w sprawach, w których zachodzą przesłanki do ustalenia opłat adiacenckich.

Na podstawie: www.nik.gov.pl

Przydyatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)