Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli planowych. Tematy obejmą główne obszary funkcjonowania państwa, sprawy kluczowe dla obywateli i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Oprócz kontroli planowych Najwyższa Izba Kontroli podobnie, jak w każdym roku przeprowadzi w kilkuset podmiotach również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. Liczba kontroli doraźnych z reguły niemal dwukrotnie przewyższa liczbę kontroli planowych.

Najwięcej kontroli NIK zaplanowała w działach: administracja publiczna (14 kontroli),zdrowie (13 kontroli), oświata i wychowanie (9 kontroli), środowisko, gospodarka i sprawy wewnętrzne (po 7 kontroli w każdym z działów).

Wśród zaplanowanych na 2016 rok kontroli NIK znajdują się tematy dotyczące m.in. polityki imigracyjnej państwa, bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej, cyfryzacji szkół, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy. Izba sprawdzi również jak wygląda opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy, oceni przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego oraz funkcjonowanie policyjnych izb dziecka.

Do najbardziej interesujących z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego tematów kontroli zaplanowanych przez NIK na 2016 r. można zaliczyć m.in.:
1. Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów
2. Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
3. Dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego
4. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
5. Cyfryzacja szkół
6. Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
7. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
8. Opieka nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy
9. Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych
10. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r.
11. Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia
12. Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej
13. Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego
14. Kształcenie w szkołach dla dorosłych
15. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych
16. Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w dużych miastach
17. Efekty realizacji programów aktywizacji zawodowej nauczycieli zlikwidowanych szkół publicznych
18. Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów
19. Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli
20. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi
21. Funkcjonowanie świetlic szkolnych
22. Wydawanie decyzji ostatecznych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę
23. Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych


(www.nik.gov.pl, wartowiedziec.org)