NIK przeprowadziła kontrolę w 36 jednostkach organizacyjnych, tj. w 34 urzędach miast oraz w 2 podmiotach, którym powierzono zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 6 kwietnia do 20 sierpnia 2010 r. i obejmowały lata 2007-2010. Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było dokonanie oceny realizacji przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych zadań z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, będących w gminnym zasobie nieruchomości, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy – Prawo budowlane oraz innych ustaw normujących zasady eksploatacji urządzeń instalowanych w budynkach.

Po przeprowadzonej kontroli NIK negatywnie oceniła utrzymywanie i użytkowanie obiektów budowlanych, będących w zasobach nieruchomości gmin. W większości gmin nienależycie realizowano zasady prawidłowego utrzymywania obiektów budowlanych. W opinii NIK obowiązki właścicieli lub zarządców nieruchomości dotyczące dbania o stan techniczny obiektów budowlanych często przez te podmioty są ignorowane. W większości obiekty budowlane stanowiące gminny zasób nieruchomości nie były utrzymywane w należytym stanie technicznym. Kontrole okresowe tych obiektów w celu sprawdzenia stanu technicznego były wykonywane nieterminowo, a zaleceń pokontrolnych faktycznie nie realizowano. Doraźne działania właścicieli lub zarządców nieruchomości nie zapewniają utrzymywania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym. Środki finansowe przeznaczane w gminach na eksploatację budynków nie były wystarczające dla zapewnienia podstawowych wymagań dotyczących użytkowania obiektów budowlanych, w tym dla zachowania bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Niewykonywanie remontów i napraw obiektów budowlanych prowadzi do dekapitalizacji budynków, które z kolei mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku.

W celu zahamowania procesu pogarszania się stanu technicznego obiektów budowlanych, będących w gminnych zasobach nieruchomości, a także doprowadzenia do właściwego utrzymywania tych nieruchomości, NIK uznała za konieczne zwiększenia liczby kontroli dotyczących utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych.

Źródło: www.nik.gov.pl