Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.


Czy można ustalić prawo do zasiłku rodzinnego w sytuacji, gdy mąż wnioskodawczyni nie pracuje i nie rejestruje się w urzędzie pracy?

Mąż wnioskodawcy został wyrejestrowany z PUP na trzy miesiące ponieważ nie stawił się w terminie swojej rejestracji. Wnioskodawczyni napisała w oświadczeniu o obecnej sytuacji. Rodzina spełnia pozostałe warunki do przyznania zasiłku rodzinnego, kwalifikują się dochodowo.

Czy w takiej sytuacji można przyznać prawo do zasiłku?

Odpowiedź

Tak.

Uzasadnienie

Zdaniem autora nie ma przeszkód, aby ustalić prawo do zasiłku rodzinnego, w sytuacji gdy członek rodziny nie pracuje, ani nie jest zarejestrowany jako bezrobotny, oczywiście zakładając, że są spełnione wszystkie pozostałe przesłanki.


Wśród przesłanek pozytywnych przyznania zasiłku rodzinnego przewidzianych w art. 4-5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dalej u.ś.r. nie ma warunku pozostawania niezatrudnionego członka rodziny w rejestrach powiatowego urzędu pracy.

Podobnie wśród przesłanek negatywnych przyznania zasiłku rodzinnego, wymienionych w art. 7 u.ś.r. nie ma takiej, która prowadziłaby do pozbawienia prawa do zasiłku rodzinnego, w sytuacji gdy pozostający bez zatrudnienia członek rodziny nie jest zarejestrowany jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy.

Organ nie ma więc podstaw ani do odmowy zasiłku rodzinnego ze wskazanej przyczyny, ani do oczekiwania zarejestrowania się przez osobę pozostającą bez pracy, jako warunku przyznania świadczeń rodzinnych rodzinie, której jest członkiem.

Nie oznacza to, że pozostawanie osobą bezrobotną lub pozostającą bez zatrudnienia, ale niezarejestrowaną, jest zupełnie obojętne na gruncie u.ś.r., bo może mieć znacznie np. w zakresie świadczeń o charakterze opiekuńczym.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.