Sporządzanie aktów pełnomocnictw dla osób, które będą głosowały w imieniu niepełnosprawnych albo osób, które ukończyły 75 lat.


Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) albo wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania (art. 54 Kodeksu wyborczego).

Szczegółowy tryb postępowania przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936) [rozporządzenie]. Rozporządzenie zawiera też ułatwiające gminom sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących j.s.t. oraz wójtów, formularze w załącznikach 4, 8, 12 i 16 wzory:
1. Wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
2. Zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
3. Aktu pełnomocnictwa.
4. Wykazu aktów pełnomocnictwa.

Przeczytaj też:Lokale wyborcze muszą być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania z wyłączeniem:
1) członków komisji obwodowej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa;
2) mężów zaufania;
3) kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. W przypadku, gdy co najmniej jedną osobą udzielającą pełnomocnictwa jest wstępny, (ojciec, matka, dziadek, babcia, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli w stosunku do pełnomocnika, pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób (art. 55 Kodeksu wyborczego).

Akt pełnomocnictwa sporządza wójt lub upoważniony przez wójta pracownik urzędu gminy.

Pobierz wzór:
Wzór upoważnienia dla pracownika urzędu gminy do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania [6]

Wniosek wyborcy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy wnieść do wójta gminy, najpóźniej do 6 listopada br. (w 10 dniu przed dniem wyborów). Zgodnie z rozporządzeniem wniosek powinien zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) imię ojca;
3) datę urodzenia;
4) numer ewidencyjny PESEL;
5) adres zamieszkania wyborcy;
6) adres zamieszkania osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania;
7) wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku załącza się:
1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa;
2) pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą, zgodnie z rozporządzeniem, jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
3) ponadto, rozporządzenie rozszerza zakres załączonych dokumentów o kopie dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli. Należy przyjąć, że obowiązek załączenia takiego dokumenty występuje tylko wówczas, jeżeli pełnomocnik zamierza przyjąć pełnomocnictwo od dwóch osób.

@page_break@

Przeczytaj też: Wójt informuje niepełnosprawnych o możliwych sposobach głosowania (wzory)

Akt pełnomocnictwa, po sprawdzeniu na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku, jest sporządzany w trzech egzemplarzach, po jednym dla:
1) udzielającego pełnomocnictwa;
2) pełnomocnika;
3) urzędu gminy, a/a.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, chyba, że wyborca zwróci się we wniosku, aby czynności sporządzenia aktu dokonać w innym miejscu, pod warunkiem, że będzie to na obszarze gminy.

Fakt sporządzenia pełnomocnictwa odnotowuje się w prowadzonym przez gminę wykazie. (Art. 56 Kodeksu wyborczego).

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, o których mowa w art. 54, art. 55 lub art. 56 § 2 i § 3 Kw, tzn.:
1) zostanie złożony przez osobę, która nie udokumentuje swojej niepełnosprawności;
2) zostanie złożony przez osobę nie niepełnosprawną, która nie osiągnie do dnia wyborów wieku 75 lat;
3) dotyczy głosowania w obwodach odrębnych;
4) pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku wykreślenia pełnomocnika z rejestru wyborców pełnomocnictwo wygasa;
5) pełnomocnikiem ma być osoba, która jest już pełnomocnikiem dwóch osób lub jednej osoby a osoba, która już udzieliła pełnomocnictwa oraz osoba, która zamierza udzielić pełnomocnictwa nie są w stosunku do pełnomocnika osobą spokrewnioną (wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli);
6) pełnomocnikiem miałby być:
a) członek okw dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
b) mężem zaufania,
c) kandydatem na radnego bądź wójta.

W przypadku, gdyby pełnomocnik po sporządzeniu aktu pełnomocnictwa został kandydatem na radnego bądź wójta, powołany w skład komisji lub wyznaczony mężem zaufania, pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa, co powinno być odnotowane w spisie wyborców;
7) wniosek złożono po terminie, po 6 listopada 2014 r.;
8) wniosek złożył wyborca, który nie jest wpisany do rejestru wyborców gminy, w której wójt sprawuje urząd;
9) wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych przez Kodeks wyborczy danych, nazwiska i imienia (imion), imienia ojca, daty urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL oraz adresu zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźnego oznaczenia wyborów, których pełnomocnictwo dotyczy;
10) do wniosku nie załączono pisemnej zgody osoby mającej być pełnomocnikiem lub zgoda ta nie zawiera jednej z następujących danych: nazwiska i imienia (imion), adresu zamieszkania, a także nazwiska i imienia (imion) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
- wójt, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad.

Wzór wezwania do usunięcia wad we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [7]

Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, wójt odmawia na piśmie sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Odmowę, zawierającą uzasadnienie, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Wzór odmowy sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania [8]

Wójt odmawia sporządzenia pełnomocnictwa także w sytuacji, gdy wyborca niepełnosprawny zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. (Art. 54 § 4 Kodeksu wyborczego).

Wzór odmowy sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania z powodu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez tego samego wyborcę [9]

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów składając stosowne oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczając takie oświadczenie właściwej, obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wyklucza również osobistego głosowania wyborcy, o ile wcześniej nie głosował pełnomocnik, co jest równoznaczne z cofnięciem pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa odnotowywane jest w spisie wyborców.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika. (Art. 58 Kodeksu wyborczego).

Wybory samorządowe 2014 - zobacz listę gotowych do pobrania wzorów wyborczych>>>