Artykuł 151 § 5 k.p. wskazuje, że strony muszą ustalić dopuszczalną liczbę godzin, których przekroczenie uprawnia do dodatku.
Czy dotyczy to również pracowników samorządowych?

Pracownik samorządowy zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Odpowiedź
 
Niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu, nie określa się w umowie o pracę liczby godzin pracy, których przekroczenie uprawnia go do dodatkowego wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu (art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s. ). Analizując powyższy zapis należy zauważyć, iż art. 42 u.p.s. jest przepisem szczególnym względem regulacji Kodeksu pracy - dalej k.p. , dotyczących zasad wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W sposób wyczerpujący wskazuje on bowiem zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom samorządowym, a zatem nie ma potrzeby odpowiedniego stosowania w tym zakresie przepisów k.p. W praktyce oznacza to, iż pracownikowi samorządowemu wykonującemu na polecenie przełożonego pracę w godzinach nadliczbowych, co do zasady, nie przysługują żadne dodatki do wynagrodzenia. W tym zakresie nie znajdzie więc zastosowania cały art. 1511 k.p., zgodnie z którym pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych należy się normalne wynagrodzenie powiększone o 50 lub 100% dodatek za każdą godzinę takiej pracy.

Konsekwencją powyższego jest to, że niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu, nie określa się w umowie o pracę liczby godzin pracy, których przekroczenie uprawnia go do dodatkowego wynagrodzenia. Pracownicy samorządowi nie mają bowiem prawa zarówno do dodatków za pracę nadliczbową, jak również za pracę przekraczającą określony w umowie wymiar czasu pracy, lecz nieprzekraczającą obowiązujących ich norm czasu pracy. Za taką pracę nabywają jedynie prawo do normalnego wynagrodzenia.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)