Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy po wejściu w życie przepisów nowej ustawy o odpadach wygasło dotychczasowe pozwolenie na przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?

Zakład zajmuje się przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na mączkę mięsno-kostną przetwarzaną dalej w zewnętrznym zakładzie. Zakład uzyskał przed 2012 r. pozwolenie na odzysk odpadów.

Czy po wejściu w życie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. pozwolenie na odzysk odpadów dla surowca, który w rozumieniu u.o. odpadem nie jest, wygasło automatycznie, czy też należy podjąć jakieś działania w tym zakresie?

Odpowiedź:

Nie wydaje się zezwolenia na przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Organ może wydać wyłącznie zezwolenie na przetwarzanie odpadów.


Jeżeli przedsiębiorca posiada zezwolenie na przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wydane przed dniem wejścia w życie u.o., to decyzja ta powinna zostać wygaszona jako bezprzedmiotowa.

 


Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów wśród odpadów przeznaczonych do wykorzystania zawiera również uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (w przypadku decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie u.o.), to decyzja ta jest nadal ważna (do dnia 23 stycznia 2015 r.), z tym że w części dotyczącej ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego staje się bezprzedmiotowa. Należy decyzję w tej części wygasić.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 2 pkt 9 u.o., przepisów tej ustawy nie stosuje się do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L 300 z dnia 14 listopada 2009 r., s. 1) - dalej rozporządzenie 1069/2009 z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009.

Oznacza to, że generalnie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały wyłączone spod przepisów ustawy o odpadach, a jedynie pod jej przepisy podlegają takie produkty, które mogą stanowić odpady do składowania, przekształcenia termicznego, wykorzystania w kompostowni czy jako biogaz (czyli co do zasady produkty pochodzenia zwierzęcego z kategorii 3 wskazanej w art. 10 rozporządzenia 1069/2009 usuwane i stosowane w sposób wskazany w art. 14 rozporządzenia 1069/2009 powinny podlegać pod przepisy u.o.).

Przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w celu wytworzenia z nich mączki kostnej nie mieści się w zakresie stosowania u.o. Produkcja taka odbywa się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii, a produkty te są przyjmowane do zakładu na podstawie dokumentu handlowego. Zezwolenie jako decyzja bezprzedmiotowa powinno zostać wygaszone na podstawie art. 48 pkt 3 u.o.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.