Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

W związku z wpisem naszej spółki do rejestru działalności regulowanej poszczególnych gmin regionu centralnego proszę o podanie interpretacji przepisów prawa w następującym zakresie.

Czy nasza spółka ma obowiązek składania kwartalnego sprawozdania, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w gminach, jeżeli działalność w zakresie odbierania odpadów nie była prowadzona?

Przesłankami do kierowania prośby o interpretację tego przepisu są niejasne zapisy art. 9n i 9x ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g. oraz dotychczas opublikowane publikacje w tym temacie, a mianowicie: 1. Informacja na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie 2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., II SA/Gl 55/14, LEX nr 1491175. Spółka nie składała oświadczeń i tzw. sprawozdań zerowych, z uwagi na fakt iż nie poczuwa się być traktowana jako "odbierający odpady komunalne" oraz jak wykazano w cytowanym wyroku Sądu Administracyjnego, braku w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pojęć: "informacji o nieodebraniu odpadów" bądź "sprawozdania zerowego". Precedens nałożenia kary na spółkę przez którąkolwiek z gmin byłby naszym zdaniem jawną nadinterpretacją prawa i wypaczeniem pozytywnych w tym temacie zamierzeń ustawodawcy.

Odpowiedź:

W świetle wyroku WSA w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r., II SA/Gl 55/14 dotychczasowe stanowisko prezentowane przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, który nie wykonuje działalności w tym zakresie, jest zobowiązany do składania sprawozdań "zerowych", jest błędne.


WSA uznał, że "Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9n u.u.c.p.g. dotyczy tylko tych podmiotów, które faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a kara pieniężna, o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 5 u.u.c.p.g. może zostać nałożona tylko na przedsiębiorcę, który miał obowiązek złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 9n u.u.c.p.g." Jest to pierwsze orzeczenie w związku ze skargą przedsiębiorcy wpisanego do rejestru działalności regulowanej ukaranego za opóźnienie w złożeniu sprawozdania zerowego, do złożenia którego został wezwany przez wójta. Zatem, spółka nie tylko nie musi składać sprawozdań zerowych lub informacji o niewykonywaniu działalności, skoro działalności nie prowadzi, ale również nie może zostać ukarana karą administracyjną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu sprawozdania.

Uzasadnienie:

WSA w Gliwicach uznał, podobnie jak MŚ, że przepisy dotyczące obowiązku składania sprawozdań przez podmioty wpisane do rejestru, nieprowadzące działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych są niejednoznaczne, bowiem w u.u.c.p.g. brak jest przepisu zwalniającego z obowiązku złożenia sprawozdania w przypadku podmiotu nieświadczącego usług w analizowanym zakresie ale również nie ma przepisu nakładającego obowiązek składania sprawozdań zerowych lub informacji o nieprowadzeniu działalności, która, zdaniem Sądu, nie ma żadnych podstaw prawnych.

Uzasadniając swoje orzeczenie, WSA stwierdził, że "Przyjęcie wykładni, iż podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez organ gminy na podstawie art. 9c u.u.c.p.g. jest zobowiązany do skłania sprawozdań, o których mowa w art. 9n u.u.c.p.g. powoduje, iż wpis do rejestru skutkuje automatycznym uznaniem takiego przedsiębiorcy za "podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości". Zdaniem Sądu taka wykładnia jest błędna i w sposób nieuzasadniony rozszerza zakres stosowania przepisów o charakterze sankcyjnym.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.