Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawę serwerów obliczeniowych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, których oferta została odrzucona wnieśli odwołanie, przy czym treść tego odwołania za wyjątkiem danych teleadresowych została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Wiedzę i doświadczenie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa >>

Krajowa Izba Odwoławcza już na wstępie oceniła, że zastrzeżenie całej treści odwołania jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawcy jest zbyt daleko idące i niezgodne z prawem. Odwołujący ma oczywiście prawo chronić ważne elementy swojej oferty zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa, ale jednocześnie nie mają waloru tajemnicy przedsiębiorstwa zarzuty i żądania odwołania, w zakresie podanym przez zamawiającego w informacji o odrzuceniu oferty, którą przesłał wykonawcom.

Zatem zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa merytorycznej treści odwołania i kluczowych dla rozstrzygnięcia zarzutów dokumentów i oświadczeń nie powinno mieć miejsca.

Skład orzekający Izby wskazał ponadto, iż tym bardziej nieuprawnione było zastrzeżenie okoliczności, które wskazują na wykazanie przez odwołującego się wykonawcę, że faktycznie spełnia przesłanki z art. 179 ust. 1 p.z.p. tj. że miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa >>

Należy bowiem pamiętać, że kryteria oceny ofert oraz ceny ofert poszczególnych wykonawców są informacjami dostępnymi publicznie, znajdującymi się zarówno w treści SIWZ, protokołu postępowania oraz informacji podawanych na otwarciu ofert. Podobnie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa okoliczności, z których wynika zachowanie terminu ustawowego na wniesienie odwołania.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2014 r. (KIO 1975/14).

Źródło: www.uzp.gov.pl