Prezydent miasta na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi , cofnął skarżącemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa. W uzasadnieniu decyzji organ I wskazał, iż wpływały do niego skargi mieszkańców na uciążliwości związane z całodobową sprzedażą alkoholu w sklepie prowadzonym przez skarżącego. Organ wskazał także na skierowany przeciwko skarżącemu akt oskarżenia z powodu sprzedawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% bez zezwolenia.

SKO i WSA utrzymały w mocy decyzję prezydenta miasta.

Od wyroku WSA skarżący wniósł skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wskazał, iż jednorazowe naruszenie przepisów regulujących warunki sprzedaży napojów alkoholowych nie może skutkować cofnięciem zezwolenia. Aby bowiem można było mówić o naruszaniu powyższych zasad, musi wystąpić co najmniej kilka zdarzeń, które spowodowały naruszenie zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

NSA rozpatrując skargę stwierdził, iż błędny jest pogląd strony skarżącej, iż jednorazowe naruszenie warunków sprzedaży napojów alkoholowych nie uzasadnia cofnięcia zezwolenia na sprzedaż takich napojów. Sad I instancji prawidłowo uznał, iż nawet jednorazowe naruszenie takich warunków skutkuje cofnięciem zezwolenia. Przemawia za tym wykładnia językowa przepisu art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi . Użyte w tym przepisie sformułowanie "sprzedaż" w języku potocznym jest rozumiane jako czynność jednorazowa. Nadto w języku polskim dla pojęcia "nieprzestrzeganie" nie istnieje poprawna gramatyczna forma określająca działanie jednorazowe. Prowadzi to do wniosku, iż nie można przyjąć, że w języku polskim określenie "nieprzestrzeganie" i "sprzedaż" oznaczają wyłącznie działania wielorazowe.

Za przyjęciem poglądu strony skarżącej nie można uznać argumentu, iż w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi  użyto sformułowania "warunków sprzedaży' a nie "warunku sprzedaży". Użycie liczby mnogiej podkreśla bowiem, iż w ustawie jest wiele warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Nie oznacza to natomiast, że musi być wielokrotne naruszenie tych warunków. NSA podkreślił, iż nawet jednorazowe naruszenie warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi uzasadnia cofnięcie udzielonego zezwolenia na sprzedaż tych napojów

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231)