Zakład prowadzi działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami - nie posiada zezwolenia starosty na prowadzenie działalności. Zajmuje się on skupem złomu stalowego, złomu metali nieżelaznych oraz odzyskiem metali nieżelaznych. Prowadzi formularze przyjęcia odpadów metali. Burmistrz miasta zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu ooś. WIOŚ nałożył mandat karny na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości na zakład.

Kto w drodze decyzji powinien nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie?

Odpowiedź

Ustawa o odpadach
, w art. 34 stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydenta miasta w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

Zakład spełnia kryteria definicji posiadacz odpadów (art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy o odpadach ), gdyż faktycznie włada odpadami. Decyzja taka może być skierowana zarówno do osoby fizycznej, jak i do osoby prawnej (w opisanym przypadku zakładu). Wydaje się ją z urzędu i u.o. nie przewiduje, aby wydawał ją inny organ, a zatem WIOŚ takiej decyzji wydać nie powinien.

Uzasadnienie

Z treści przytoczonego przepisu art. 34 ustawy o odpadach wynika, że burmistrz, jest nie tylko uprawniony, ale również zobowiązany do nakazania, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, w sytuacji, gdy pojawią się przesłanki do jej wydania. Zakład działa bez wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności, tzn. nie posiada decyzji na odzysk i zbieranie. WIOŚ może wstrzymać działalność takiego przedsięwzięcia, ale obowiązek wydania decyzji nakazującej usunięcie tych odpadów spoczywa na burmistrzu, który sprawuje nadzór nad prawidłowością składowania lub magazynowania odpadów w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności zakładu.

Wydanie decyzji na podstawie art. 34 ustawy o odpadach zapada po ustaleniu przesłanek stanowiących podstawę wydania tej decyzji. Burmistrz musi stwierdzić przetrzymywanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Miejscem składowania odpadów, które nie mogą być odzyskane jest miejsce ich ostatecznego unieszkodliwienia czyli składowisko odpadów. Takie miejsce powinno być wyznaczone w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Składowanie odpadów poza miejscami wyznaczonymi w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub w miejscu zarządzanym przez podmiot, który nie posiada odpowiednich zezwoleń, zobowiązuje burmistrza do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Zakład nie może powoływać się na to, iż on tylko magazynuje odpady, gdyż nie posiada stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności, a przepis art. 34 ustawy o odpadach odnosi się składowania i magazynowania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Jeśli więc odpady są magazynowane z naruszeniem u.o. burmistrz jest zobowiązany do wydania decyzji na podstawie art. 34 ustawy o odpadach .

Ustalenie, kto jest posiadaczem odpadów nie jest w tym przypadku problemem. Jest nim zakład skupu i odzysku złomu, władający tymi odpadami.

Jeśli decyzja nakazująca usunięcie odpadów nie zostanie wykonana dobrowolnie przez posiadacza odpadów, burmistrz może na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przystąpić do wykonania zastępczego tej decyzji, obciążając kosztami zakład.

Należy pamiętać, aby w decyzji był wskazany rodzaj odpadów, który należy usunąć, poprzez ich określenie według katalogu odpadów i faktyczny ich opis umożliwiający ich indywidualizację oraz ich ilościowe określenie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)