Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe


W jaki sposób organ prowadzący szkołę powinien uzyskać informacje od właściwego organu nadzoru pedagogicznego w związku z art. 5a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., przygotowując informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny?


Czy organ nadzoru pedagogicznego ma obowiązek przedstawienia takiej informacji odpowiedniemu organowi prowadzącemu szkołę w formie pisemnej?

Odpowiedź

Przepis art. 5a ust. 4 pkt 2 u.s.o. mówi o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu u.s.o. (druk Sejmu VI kadencji nr 1343, s. 20), ma to na celu poddanie lokalnej polityki oświatowej kontroli społecznej oraz uczynienia jej przedmiotem debaty publicznej.


Treść informacji wskazanej w przywołanym przepisie u.s.o. nie została określona, z wyjątkiem obowiązku ujęcia w niej omówienia wyników form oceniania zewnętrznego (sprawdzianu i egzaminów), które przeprowadzono w szkołach podległych danej jednostce samorządu terytorialnego. Porównaj: M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer business, Wydanie 5, Warszawa 2013, s. 107.


Materiał wyjściowy do opracowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za dany rok szkolny stanowi dokumentacja powstała w związku w czynnościami podejmowanymi przez organ nadzoru pedagogicznego.


Na jej podstawie i dokumentacji gromadzonej przez dyrektorów szkół i placówek z działań podmiotów uprawnionych do nadzoru i kontroli nad ich działalnością można sporządzić informację w przedmiotowej sprawie.


W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych danych i informacji cząstkowych można – moim zdaniem – zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad działalnością szkół i placówkę, dla których dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym o dodatkowe informacje.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe