Jak wynika z informacji MŚ, dla niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) wprowadza wymóg zagospodarowania w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacje te ma wskazywać wojewódzki plan gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) , wojewódzkie plany gospodarki odpadami (wpgo) będą zawierały m.in. wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi.

Natomiast w przypadku braku regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub niemożności przyjmowania przez istniejącą instalację zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany przekazać je do instalacji zastępczej wskazanej w uchwale w sprawie wykonania wpgo, a podmiot prowadzący instalację, która została wskazana jako instalacja zastępcza jest obowiązany przyjąć przekazywane do niej odpady.

Ministerstwo jednocześnie informuje, iż w przypadku instalacji zastępczej
- brak jest ustawowych kryteriów - swoboda wyboru przez sejmik województwa,
- wystarczy spełnienie wymagań ogólnych (wymagania ochrony środowiska, posiadanie decyzji z zakresu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełnianie wymagań najlepszej dostępnej techniki lub technologii),
- brak jest wymogu uwzględnienia jakiejkolwiek instalacji jako instalacji zastępczej,
- brak jest obowiązku spełniania wymagań określonych dla instalacji regionalnej.
Ministerstwo Środowiska przy wyborze instalacji zastępczych proponuje kierować się następującymi kryteriami:
1. Jeżeli na terenie regionu jest więcej niż jedna regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych i posiadane przez nie wolne moce przerobowe pozwalają na takie rozwiązanie, powinny być wzajemnie w stosunku do siebie wyznaczane jako instalacje zastępcze, o ile przetwarzają ten sam typ odpadów. Jeśli nie – konieczne jest wyznaczenie instalacji zastępczej lub instalacji zastępczych w okresie przejściowym do czasu wybudowania regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tak aby zapewnić przetworzenie wymienionych wyżej odpadów wytwarzanych na obszarze regionu,
2. Jeżeli na terenie regionu są regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, zapewniające przetworzenie części masy: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania lub przetworzenie tylko niektórych typów odpadów – instalacje zastępcze w takim przypadku mają być uzupełnieniem istniejących instalacji. Oczywiście na ogólnych zasadach powinny być również w takim przypadku wyznaczone instalacje zastępcze na wypadek awarii istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
3. W pierwszej kolejności jako instalacje zastępcze powinny być wyznaczane instalacje na obszarze regionu (zgodnie z zasadą bliskości), które mogą przetwarzać odpady podlegające zagospodarowaniu na obszarze regionu,
4. Jeżeli na obszarze regionu jest więcej instalacji niż potrzeba do przetworzenia wszystkich wytworzonych na obszarze regionu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – powinny być wyznaczane takie, które są najbliższe spełnienia kryteriów dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
5. Jeżeli na terenie regionu nie ma żadnych lub niektórych rodzajów instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - instalacje zastępcze powinny być wskazane w sąsiadujących regionach. W takim przypadku zaleca się preferowanie instalacji położonych najbliżej w stosunku do miejsca odbierania/obszaru gminy, z której odpady te są odbierane.

Źródło: www.mos.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)