Gminy zobowiązane są do wypłaty odszkodowania tym właścicielom mieszkań, którzy nie mogą w pełni korzystać ze swoich nieruchomości, gdyż są one zajmowane przez osobę, które powinny zostać eksmitowane. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 8 kwietnia 2010 r., sygn. P1/08.

Jednym z podstawowych zadań własnych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, a co za tym idzie zapewnienie lokali socjalnych w celu realizacji wyroków eksmisyjnych. Na gminach spoczywa zatem odpowiedzialność wobec właściciela lokalu objętego wyrokiem eksmisyjnym za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Trybunał Konstytucyjny zadecydował również, że fundusze przeznaczone na wypłatę odszkodowań pochodzić powinny z budżetów samorządowych, a nie jak chciały władze lokalne – ze środków budżetu państwa. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, wypłata odszkodowania stanowi konsekwencję gminnych zaniedbań, dlatego też Trybunał nie dopatrzył się przesłanek, aby kosztami tymi obciążyć budżet państwa.

Jak również Trybunał zauważył, niewystarczająca liczby lokali socjalnych po części świadczy o braku aktywności władz lokalnych. Gminy od 2004 r. skorzystać mogą z rządowego programu wspierania budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych i pozyskać w ten sposób dodatkowe środki na budowę lub nabycie takich nieruchomości.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 20 kwietnia 2010 r.