Do WSA wpłynęła skarga na uchwałę rady miejskiej w sprawie ustanowienia na terenie gminy specjalnej strefy ekonomicznej. W skardze, którą imieniu swoim i mieszkańców osiedla złożył jeden z nich wskazano, iż każdy z mieszkańców, posiada interes prawny wynikający z prawa swobody działalności gospodarczej oraz w szczególności z konstytucyjnego prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, które zostało naruszone poprzez wyrażenie zgody przez radę miejską na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej kształtującej na uprzywilejowanych warunkach prowadzenie działalności gospodarczej na jej terenie. Ponadto wskazano w skardze, iż planowany sposób prowadzenia tej działalności będzie szkodliwy dla zdrowia mieszkańców osiedla, które również jest wartością prawnie chronioną.

WSA rozpatrując skargę zwrócił uwagę, iż zgodnie z treścią cyt. art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym , zaskarżona uchwała lub zarządzenie organu gminy musi naruszać interes prawny lub uprawnienie skarżącego. Kryterium "naruszenia interesu prawnego", na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu gminy oznacza, że akt ten musi naruszać interes prawny skarżącego, który musi być własny, indywidualny i oparty o konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego. Ze skargą może więc wystąpić, co do zasady, podmiot, który wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej. W ocenie Sądu w skardze strona skarżąca nie wykazała naruszenia interesu prawnego lub uprawnień skarżących mieszkańców osiedla. Wskazać należy, iż aby grupa mieszkańców gminy mogła zaskarżyć uchwałę rady gminy, konieczne jest aby ta uchwała naruszała interes prawny każdego członka tej grupy z osobna. W piśmie skarżący jedynie w sposób ogólny wskazał, iż zaskarżona uchwała narusza interes prawny mieszkańców wynikający z prawa swobody działalności gospodarczej oraz z konstytucyjnego prawa do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, i że prowadzona w utworzonej strefie ekonomicznej działalność będzie szkodliwa dla zdrowia mieszkańców osiedla. Tym samym należy uznać, iż skarżący nie wykazał, iż zaskarżona uchwała narusza interes prawny każdego ze skarżących członków grupy mieszkańców osiedla. Co więcej, w niniejszej sprawie trudno nawet ustalić skład personalny tej grupy, skoro większość nazwisk osób podpisanych pod protestem z dnia 8 lutego 2011r. jest nieczytelna. Tym bardziej zatem uznać należy, że strona skarżąca nie wykazała, że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny lub uprawnienie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)